Nuoutăți legislative 7-20 Februarie 2022

1. În data de 18 Februarie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 a fost publicat Ordinul nr. 177/2022 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză în cadrul programului „Noua casă”, al comisionului de administrare și al comisionului de risc în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA.

Ordinul a intrat în vigoare în 18 Februarie 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestui ordin sunt următoarele:

Comisionul de gestiune al garanțiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în cadrul programului „Noua casă” este de 0,30% pe an, calculat la soldul garanției. Comisionul se aplică pentru anul 2022;

Comisionul unic de analiză din valoarea promisiunii de garantare emise de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, în cadrul programului „Noua casă” este de 0,15% pe an. Comisionul se aplică pentru anul 2022;

Comisionul de administrare pentru garanțiile acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie este de 0,15% pe an, pentru toată perioada de valabilitate a garanțiilor, calculat la valoarea / soldul garanției statului;

2. În data de 17 Februarie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 a fost publicată OUG nr. 10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Ordonanța a intrat în vigoare în 17 Februarie 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestei ordonanțe de urgență sunt următoarele:

Se instituie Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici și mijlocii, ca un organism consultativ, fără personalitate juridică, care se înființează și funcționează sub coordonarea autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii;

La elaborarea actelor normative cu impact în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, se va aplica Testul IMM, care va trebui să conțină, în mod obligatoriu, o rubrică în care să fie cuprinse sarcinile administrative introduse pentru întreprinderile mici și mijlocii precum și sarcinile care au fost eliminate. În cazul în care actul normativ nou va include o sarcină suplimentară pentru întreprinderile mici și mijlocii, acesta va trebui să elimine o altă sarcină, astfel încât să fie respectat principiul numărului constant al sarcinilor.

3. În data de 16 Februarie 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 a fost publicată Legea nr. 24/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Legea va intra în vigoare începând din 16 Aprilie 2022.

Printre cele mai importante prevederi din această Lege sunt următoarele:

Stagiul minim de cotizare care trebuie îndeplinit pentru a putea beneficia de concediu medical este de 6 luni, realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se solicită concediul medical;

Se includ în categoria concediilor și indemnizațiilor de care pot beneficia persoanele asigurate în sistemul de asigurări social de sănătate și concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, care are peste 18 ani, în cazul în care îl însoțește pe pacient la intervențiile chirurgicale sau tratamentele medicale;

Durata concediului / indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an, raportat la un pacient;

Concediul / indemnizația se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist, iar dacă intervenția / tratamentul este efectuat în străinătate, pe baza declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, depuse de către angajatorul persoanei asigurate sau de persoana cu care persoana asigurată are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și îndemnizații de asigurări sociale. În aceste situații, documentele se întocmesc pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate și care trebuie depuse în maxim 15 zile de la data revenirii în țară a pacientului;

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de 85% din baza de calcul și se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.