Noutăți legislative 9-15 Noiembrie 2020

1. În data de 13 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.079 a fost publicată Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea nr. 248/2020 va intra în vigoare în data de 1 Ianuarie 2021.

Cele mai importante prevederi:

Prin această lege se modifică situațiile în care se aplică cota redusă de 5% TVA asupra bazei de impozitare în ceea ce privește livrarea de locuințe. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii, cota de 5% se va aplica livrărilor de locuințe care

 • au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești;
 • a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată și
 • care sunt achiziționate de persoane fizice.

2. În data de 13 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.079 a fost publicată Legea nr. 252/2020 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Legea nr. 252/2020 a intrat în vigoare în data de 16 Noiembrie 2020.

Cele mai importante prevederi:

Se introduce un nou aliniat la art. 5 din Legea nr. 33/1994 pentru cauză de utilitate publică, care va avea următorul cuprins:

(2) Lucrările care se declară de interes național și traversează localități, drumuri județene, orășenești și comunale și asigură legăturile cu municipii, orașe și comune, fiind necesare pentru realizarea de obiective de interes local pentru dezvoltarea infrastructurii locale, lucrările privind producția și distribuția de energie electrică și termică având ca scop utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de interes strategic pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, reprezintă lucrări de interes public major.

3. În data de 13 Noiembrie 20202, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare în data de 13 Noiembrie 2020.

Cele mai importante prevederi:

 • începând cu data de 14 noiembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.
 • se menține obligația de a purta mască de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun precum și la locul de muncă.
 • se menține interdicția de a organiza evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.
 • se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și în municipiile reședință de județ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului și cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.
 • în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 • în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
 • se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00. Prin excepție, operatorii economici pot activa și în afara intervalului în cazul în care prestează activitate de livrare a produselor la domiciliu.
 • se suspendă activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor. Prin excepție, se permite activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
 • se menține obligația angajatorilor de a dispune organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite.

4. În data de 13 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2020 a intrat în vigoare în 13 Noiembrie 2020.

Cele mai importante prevederi:

 • activitatea oficiului registrului comerțului urmează să se deruleze în principal prin mijloace electronice și prin corespondență. Această măsură se va aplica în următoarele 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență.
 • activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. Această măsură se va aplica în următoarele 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență.
 • declarațiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarațiile pe proprie răspundere pot fi și în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerțului. Această măsură se va aplica în următoarele 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență.
 • specimenul de semnătură, acolo unde legea prevede, se transmite la oficiul registrul comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă formalitate sau se poate da la oficiul registrului comerțului. Această măsură se va aplica în următoarele 9 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență.
 • declarația pe proprie răspundere care trebuie depusă de societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 va fi inclusă în declarația pe propria răspundere prevăzută de Legea nr. 359/2004, dacă societatea nu desfășoară la sediul social sau la sediile secundare activitățile declarate o perioadă de maximum 3 ani sau dacă societatea desfășoară activitate în afara sediul social sau a sediilor secundare.

5. În data de 10 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 a fost publicată Legea nr. 247/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică.

Legea nr. 247/2020 a intrat în vigoare în data de 13 Noiembrie 2020.

Cele mai importante prevederi:

Prin această Lege se modifică condițiile pentru producătorii agricoli care doresc să acceseze sumele prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 148/2020, respectiv aceștia trebuie să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat până la data de 15 iulie 2020 inclusiv, în care procentul de calamitare prevăzut la art. 1 alin. (4) este de peste 30% aferent culturii calamitate.

6. În data de 9 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.047 a fost publicat Ordinul Ministrului Educației nr. 5972/2020 pentru suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar.

Ordinul nr. 5972/2020 a intrat în vigoare în data de 9 Noiembrie 2020.

Cele mai importante prevederi:

 • începând cu data de 09.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor.
 • activitățile didactice pentru aceste unități de învățământ se vor desfășura în sistem on-line, inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ fiind obligate să asigure resursele educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologia informațională sau la internet.

7. În data de 9 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.047 a fost publicată Decizia nr. 16/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în procedura dezlegării unor chestiuni noi de drept.

Hotărârea nr. 16/2020 se aplică începând din 9 Noiembrie 2020.

Prin această hotărâre, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis următoarele:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, raportate la dispozițiile art. 31 coroborate cu cele ale art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de prescripție a răspunderii contravenționale pentru contravențiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, republicată, constând în executarea, fără autorizație de construire, a unei construcții ce cuprinde toate elementele structurale necesare pentru a fi considerată terminată la data constatării contravenției, curge de la data terminării în fapt a construcției.

8. În data de 9 Noiembrie 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 a intrat în vigoare Legea nr. 239/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea nr. 239/2020 se aplică începând cu 9 Noiembrie 2020.

Cele mai importante prevederi:

 • societățile pot include la categoria deductibilelor şi cheltuielile sociale făcute cu unităţile de educaţie timpurie, dar şi achiziţiile de bunuri şi echipamente folosite în învăţământul dual preuniversitar şi universitar.
 • reprezintă unități de educație timpurie unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități, sunt creșele sau, după caz, grădinița sau centrul de zi, în situația în care se înființează grupe de educație antepreșcolară în aceste unități.
 • învățământul dual este o formă a învățământului profesional și tehnic cu durata de trei ani și care prezintă următoarele caracteristici: ste o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice: a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică; b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.
 • cheltuielile sociale făcute cu unităţile de educaţie timpurie pot fi de maximum 1.500 lei / lună pentru copil. Dacă această sumă depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii, TVA sau accize.
 • nu sunt impozabile sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaților săi.