Noutăți legislative 9-15 Mai 2022

1. În data de 13 Mai 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1021 pentru aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală precum și instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Ordinul și Instrucțiunile au intrat în vigoare în 13 Mai 2022.

Printre cele mai importante prevederi ale acestor Instrucțiuni sunt următoarele:

Poate formula contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un titlu de creanță sau printr-un alt act administrativ fiscal. Baza de impunere se poate contesta numai printr-o contestație formulată împotriva deciziilor care se referă la bazele de impozitare;

Contestația se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării titlului de creanță sau a actului administrativ fiscal, cu excepția situației în care titlul de creanță sau actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul dintre următoarele elemente: a) posibilitatea de a fi contestat; b) termenul de depunere a contestației; c) organul la care se depune contestația. În aceste cazuri contestația se poate depune în termen de 3 luni de la data comunicării titlului de creanță / actului fiscal contestat;

Motivarea contestației se face în același termen prevăzut pentru depunerea ei, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai formula contestație. Când contestatarul își majorează pretențiile, dispozițiile privind termenul de depunere se aplică în mod corespunzător pentru diferențele contestate suplimentar (contestarea accesoriilor creanței stabilite inițial nu este considerată o majorare);

Raportul de inspecție fiscală/Procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, după caz, nu constituie titlu de creanță, acesta stând la baza emiterii actului administrativ fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decât împreună cu acesta. În situația în care se contestă totuși doar raportul de inspecție fiscală/procesul-verbal, organul fiscal emitent va solicita contestatarului ca în termen de 5 zile lucrătoare să precizeze dacă înțelege să conteste și titlul de creanță, iar, în caz contrar, contestația va fi respinsă ca inadmisibilă;

Contribuabilul poate solicita s-și susțină oral contestația, fie în cuprinsul contestației fie prin cerere separată, o singură dată în cadrul procedurii de soluționare și va putea aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestației și documente prin care înțelege să își probeze afirmațiile. Susținerile contestatarului vor fi consemnate într-o minută, ce va fi anexată la dosarul contestației.

2. În data de 13 Mai 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 a fost publicată Legea nr. 134 pentru modificarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Legea a intrat în vigoare din 16 Mai 2022.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Limitele maxime de viteză în afara localităților sunt: a) pe autostrăzi – 130 km/h; b) pe drumurile expres – 120 km/h; c) pe drumurile naționale europene (E) – 100 km/h; d) pe celelalte categorii de drumuri – 90 km/h;

Se interzice circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență sau acostament, cu excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar;

Constituie contravenție și se sancționează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 zile efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile;

3. În data de 12 Mai 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 a fost publicată OUG nr. 66 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 12 Mai 2022.

Cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

În cadrul lanțurilor de subcontractare în care contractantul și subcontractantul sunt stabiliți pe teritoriul României, contractantul răspunde în solidar cu subcontractantul sau în locul acestuia pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului sub-contractantului, aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și/sau contribuțiilor datorate unor fonduri sau instituții comune ale partenerilor sociali;

Răspunderea este limitată la drepturile salariale cuvenite salariatului subcontractantului pentru activitatea prestată de acesta în temeiul relației contractuale dintre contractant și subcontractant. Contractantul este însă exonerat de răspundere dacă face dovada că a achitat subcontractantului toate obligațiile contractuale scadente, aferente relației contractuale dintre aceștia;

În situația în care subcontractantul nu-și execută obligația de plată a salariului prevăzută în contractul individual de muncă, salariatul poate solicita contractantului plata, însă doar pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

4. În data de 9 Mai 2022, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a fost publicată OUG nr. 62 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 9 Mai 2022.

Cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență sunt următoarele:

În termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea de asigurare/reasigurare încetează de drept, cu excepția contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15 – Garanții, prevăzută în secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, pentru care termenul de încetare de drept este de 150 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment; în aceleași condiții, încetează de drept și contractele de reasigurare. Această prevedere se aplică și în ceea ce privește procedurile de insolvență aflate în derulare;

În cazul contractelor de achiziții publice, de achiziții sectoriale și a celor în domeniile apărării și securității, aflate în curs de derulare, pentru care este necesară constituirea unei noi garanții de bună execuție ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări care a emis instrumentul de garantare, la solicitarea autorităților / entităților contractante, se constituie o nouă garanție de bună execuție, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la momentul expirării termenului de 150 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, dar nu mai târziu de 31 Ianuarie 2023.