Noutăți legislative 9-15 Ianuarie 2023

1. În 10.01.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 21/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Completările și modificările pe care Legea nr. 21/2023 o aduce Legii nr. 50/1991 vizează alineatul (1) al articolului 11 și articolul 111. Reglementarea actuală a celor două dispoziții prevede:

Art. 11.

(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire/desfiinţare următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor, cu excepţia cazurilor în care acestea se execută la categoriile de construcţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b); 

a) reparaţii la împrejmuiri, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;

b) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora;

c) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară;

d) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări;

e) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit şi ale coşurilor de fum aferente;

f) tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje interioare, precum şi pardoseli interioare;

g) reparaţii la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje şi alte finisaje exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;

h) reparaţii sau înlocuiri la instalaţiile interioare, precum şi reparaţii la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;

i) montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;

j) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări, fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, astfel:

1. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare;

2. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri;

k) lucrări de întreţinere periodică şi reparaţii curente la infrastructura de transport şi la instalaţiile aferente;

l) abrogată

m) abrogată

n) modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale uşoare;

o) schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desfiinţare pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, cu încadrarea în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

p) instalarea, modificarea sau înlocuirea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă care respectă caracteristicile fizice şi tehnice stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1070 al Comisiei din data de 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul art. 57 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Codului european al comunicaţiilor electronice, inclusiv realizarea branşamentelor la reţeaua de energie electrică şi conectarea punctului de acces la o reţea publică de comunicaţii electronice;

q) lucrări de intervenţii în scopul implementării măsurilor necesare conform legislaţiei prevenirii şi stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalaţiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu;

r) lucrări de plantare a perdelelor forestiere de protecţie şi împăduriri pe terenuri degradate;

s) lucrări de construcţii funerare subterane şi supraterane, cu avizul administraţiei cimitirului;

ş) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi realizate în baza unui aviz de amplasare.

t) lucrările de întreţinere periodică şi reparaţiile curente la infrastructura sistemului naţional de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, precum şi la instalaţiile aferente, inclusiv malurile şi talvegul albiilor minore, cu notificarea prealabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 111

Se emit autorizaţii de construire/desfiinţare fără elaborarea, avizarea şi aprobarea, în prealabil, a unei documentaţii de amenajare a teritoriului şi/sau a unei documentaţii de urbanism pentru:

a) lucrări de consolidare, reconstruire, modificare, reparare, reabilitare, protejare, restaurare şi/sau de conservare a clădirilor de orice fel, inclusiv la împrejmuiri, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu condiţia menţinerii suprafeţei construite la sol, inclusiv în cazul schimbării folosinţei dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism în vigoare;

b) lucrări de amenajare pentru funcţionalizarea podurilor existente, chiar dacă aceasta conduce la depăşirea coeficientului de utilizare a terenului – C.U.T. reglementat în zonă;

c) lucrări de extindere în cazul în care extinderea propusă se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism în vigoare;

d) lucrări de supraetajare a clădirilor existente cu încă un nivel, o singură dată, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, după caz, şi care nu au beneficiat de derogări pentru C.U.T. şi/sau regim de înălţime prin reglementările urbanistice stabilite în documentaţia de urbanism aprobată în baza căreia a fost emisă autorizaţia iniţială;

e) lucrări de extindere a clădirilor existente sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ- teritoriale, dacă extinderea este obligatorie pentru funcţionarea acestora în condiţiile legii;

f) lucrări de cercetare, de prospectare şi exploatare de cariere, balastiere şi agregate minerale, forarea şi echiparea sondelor de gaze şi ţiţei, situate în extravilan.

g) obiective de investiţii pe terenurile agricole din extravilan, prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c), e) şi j) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi construcţiile prevăzute la art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2. În data de 12.01.2023 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 5744/C/2022 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, din 27.12.2022

Această procedură priveşte modalitatea de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii privind eventuale neconcordanţe identificate şi modul de soluţionare a acestora în raport cu datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, în urma sesizărilor primite de Ministerul Justiţiei din partea autorităţilor competente şi a entităţilor raportoare.

Potrivit acestei proceduri:

Autorităţile şi entităţile raportoare care au acces la datele din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, în măsura în care această cerinţă nu interferează nejustificat cu atribuţiile lor legale, informează Ministerul Justiţiei cu privire la orice neconcordanţă între datele disponibile în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor şi datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor pe care le deţin.

Pe baza informaţiilor transmise, Ministerul Justiţiei va înscrie în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, într-o rubrică special dedicată, o menţiune provizorie cu privire la neconcordanţele raportate privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

În vederea asigurării caracterului adecvat, corect şi actualizat al informaţiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei verifică neconcordanţele semnalate prin compararea cu datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, cu datele din Registrul naţional ONG şi declaraţiile privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

În scopul soluţionării sesizărilor de neconcordanţe referitoare la datele privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei poate solicita instanţelor de judecată şi tribunalelor, după caz, actualizarea datelor raportate prin replicare în Registrul naţional ONG.

În cazul în care nu se constată erori în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor cu privire la datele din declaraţiile privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor sau dacă beneficiarii reali ai acestora corespund cu datele din Registrul naţional ONG şi Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens.

Ulterior, Ministerul Justiţiei radiază menţiunea din rubrica intitulată: „Neconcordanţe sesizate” din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, fără a opera alte modificări în registru.

Dacă în urma verificărilor entităţii raportoare persoana juridică în cauză depune o nouă declaraţie privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, Ministerul Justiţiei soluţionează neconcordanţa, radiază menţiunea şi înscrie datele din respectiva declaraţie privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

3. În data de 12.01.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Câteva dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr. 82/1991:

Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite.

Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute mai sus timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

Câteva dintre cele mai importante modificări aduse OUG nr. 28/1999:

Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de 5 ani.

Registrul special, prevăzut în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special, precum şi rapoartele fiscale de închidere zilnică se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 5 ani, calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost emise. Obligaţia privind arhivarea şi păstrarea raportului fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 5 ani nu se aplică operatorilor economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale care nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare.

4. În data de 13.01.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit noii reglementări, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare și pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii

  • „livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţăs care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile cazanelor cu combustibil solid şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuinţelor, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz; 
  • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei şi cărora li s-a atribuit o etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale.”