Noutăți legislative 8-14 Noiembrie 2021

1. La data de 8 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial cu numărul 1070, a fost publicată Hotărârea nr. 1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 din această Hotărâre începând cu data de 9 noiembrie 2021 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării.

Principalele măsuri care se stabilesc pentru diminuarea impactului de risc sunt următoarele:

Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise sau închise, cu anumite excepții;

În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără participarea spectatorilor, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor sau al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după caz;

Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa maximum 20 de persoane;

În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepţii:

  1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  2. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  3. deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

Această măsură nu se aplică:

– persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

– persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

2. La data de 9 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial cu numărul 1072, a fost publicat Ordinul nr. 1767/2021, emis de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central,

Cele mai importante prevederi.

Procedura aprobată prin Ordinul nr. 1767/2021 se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii restante, administrate de organul fiscal central a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată.

Pot beneficia de eșalonarea la plată următoarele categorii de obligații:

a)obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;

b)amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

c)creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

d)creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

Eşalonările la plată ale obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 din Procedură, depusă la organul fiscal.

Cererea de eșalonare la plată poate fi depusă: la registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin intermediul serviciului ”Spaţiu privat virtual”.

Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare.

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 2091 alin. (6)-(9) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de eşalonare, precum şi, după caz, decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare.

În caz contrar, se va emite decizia de respingere.

Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului VIII din Codul de procedură fiscală.

3. La data de 10 noiembrie 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1076, Legea nr. 267/2021 pentru completarea OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cele mai importante prevederi:

După articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

(1)Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(2)Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.

Lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

4. La data de 12 noiembrie 2021, în Monitorul Oficial cu numărul 1086, a fost publicată Hotărârea nr. 102/2021, adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi abilitarea Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 din această Hotărâre se aprobă lista țărilor/teritorilor în funcție de rata de incidență cumulată în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.

Astfel, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, au intrat în zona roșie Germania, Elveția, Polonia, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Liechtenstein, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Azerbaidjan și Botswana.

De asemenea au reintrat în zona galbenă, urmare a scăderii incidenței, Belarus, Noua Caledonie, Suriname și Saint Vincent și Grenadine. Tot în zona galbenă, urmare a creșterii incidenței cazurilor de COVID-19, au intrat Finlanda, Laos, Insulele Falkland și Insulele Turks și Caicos.

Pentru a vizualiza lista completă a țărilor/teritorilor vă rugăm accesați pagina de web https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19.

Totodată, potrivit art. 2 este abilitat Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă, care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ.