Noutăți legislative 8-14 iunie 2020

1. Hotărârea Guvernului nr. 458/2020, prin care se modifică normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 487 din 09.06.2020, în vigoare din data de 09.06.20202.

Cele mai importante prevederi:

În cazul creditelor de investiții, beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit finanțatoare garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare. În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea și de alte garanții colaterale.

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare. În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, din motive rezonabile și necesare, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale.

Pana la apariția acestei hotărâri de guvern, garanțiile puteau fi constituite si prin ipotecarea legala mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț si stocurile.

Se modifică procesul de verificare de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a situației obligațiilor fiscale de plata către bugetul de stat, înregistrate de agentul economic, prin consultarea bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Astfel, certificatul de atestare fiscala se va transmite de către instituția de credit către FNGCIMM. În cazul în care valabilitatea certificatului de atestare fiscala a expiră până la data aprobării garanției, FNGCIMM realizează consultarea bazei de date a MFP utilizând documentul transmis de finanțator.

2. Ordinul ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484 din 09.06.2020, în vigoare de la data de 09.06.2020

Procedura de acordare a subvențiilor vizează angajatorii care încadrează în muncă persoane provenite din rândul șomerilor care și-au pierdut locul de muncă pe durata stării de urgență sau pe durata stării de alertă, cu vârsta mai mare de 50 de ani sau cuprinsă între 16 și 29 de ani. Astfel, angajatorii beneficiază din fondul de șomaj de o sumă egală cu 50% din salariu, dar nu mai mult de 2.500 lei, pe o perioadă de 12 luni.

Pentru aceasta, angajatorii încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în raza căreia aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020 (termen de decădere), o convenție potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Ordin.

În vederea încheierii convenției angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordin, însoțită de următoarele documente:

 • declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, dintre care să rezulte că nu se află în faliment, dizolvare și nu au restricții de desfășurarea unei activități din alte motive decât pandemia de coronavirus. Instituțiile publice nu beneficiază de această procedură;
 • actul de identitate, în copie;
 • actul în baza căruia au fost încadrați în muncă, în copie.

Documentele care se solicită în copie, trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.

3. Hotărârea Guvernului nr. 465/2020 privind măsurile de relaxare aplicabile după 15 iunie 2020.

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 din 12.06.2020, în vigoare de la data de 15.06.2020.

Observație: Hotărârea de prelungire a stării de alertă trebuie supusă încuviințării Parlamentului în termen de 5 zile. Dacă nu este încuviințată, orice măsură restrictivă încetează începând cu 17 iunie 2020.

Cele mai importante prevederi:

Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.

Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.

În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Sunt permise activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, însă nu se permite activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, precum și exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.

Se reia activitatea şi se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.

Se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school-uri, pe perioada vacanţei de vară.

Pentru toate persoanele care vin în România din ţările care nu fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare (zona verde), dar care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuinţa/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

Țări exceptate de la măsura carantinării/izolării conform Hotărârii nr. 29 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență intrată în vigoare de la data de 15.06.2020 :

ZONĂ VERDE – excepția se aplică persoanelor asimptomatice care sosesc în România din următoarele state:

 • Austria
  • Bulgaria
  • Cehia
  • Cipru
  • Croația
  • Confederația Elvețiană
  • Germania
  • Grecia
  • Islanda
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Malta
  • Norvegia
  • Slovacia
  • Slovenia
  • Ungaria

Toate persoanele asimptomatice care sosesc dintr-o călătorie internațională dintr-o țară care nu face parte din lista țărilor exceptate (zona verde), trebuie să intre în izolarela domiciuliu 14 zile sau în carantinăă . Izolarea se aplică tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresă.

Lista cu statele exceptate de la măsura carantinării/izolării se va actualiza săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00.

Sancțiunea pentru nerespectarea măsurilor amintite mai sus este amenda contravențională și variază de la 500 lei la 15.000 lei.