Noutăți legislative 7-13 Februarie 2022

1. În data de 07.03.2022 s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 259/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

Câteva dintre principalele modificări aduse de acest act normativ:

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, întocmită pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.

Completarea fişei de instruire individuală se va face în format electronic sau olograf, în funcţie de varianta de instruire aleasă, imediat după verificarea instruirii.

Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.

Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă.

În funcţie de modalitatea stabilită de angajator prin regulamentul intern, fişa de instruire individuală se semnează olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate pentru semnarea fişei de instruire individuală se regăsesc în contractul individual de muncă.

În cazul în care instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează în format electronic, fişa de instruire trebuie să fie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea însuşirii cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală întocmită pe suport hârtie sau în format electronic.

Verificarea efectuării instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.

Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul se comunică şi angajatorilor acestora de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.

În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se află sediile sociale ale angajatorilor vor comunica evenimentele la Inspecţia Muncii.

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajată victima. Fac excepţie următoarele categorii de persoane:

a) lucrătorii care au suferit o invaliditate evidentă;

b) victimele care sunt cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi care sunt lucrători ai unor angajatori străini;

c) printre victime se află cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi care sunt lucrători ai unor angajatori străini.

2. În data de 08.03.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 41/2022 privind aprobarea OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

Prin această lege a fost aprobată OUG nr. 11/2021.

Câteva din modificările și completări aduse de această lege:

În cazul în care Comisia Europeană adoptă un regulament de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală de depunere a cererilor unice şi data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice aferente unui anumit an calendaristic, se procedează astfel:

a) cererile unice de plată, precum şi modificările la cererile unice de plată se depun, fără a se aplica penalităţi de întârziere, până la data finală de depunere a cererilor unice şi, respectiv, până la data finală de depunere a modificărilor la cererile unice de plată, date prevăzute de regulamentul respectiv sau de ordinul emis potrivit prevederilor lit. b);

b) în cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decide stabilirea datei-limită de depunere a cererilor unice de plată şi a datei de depunere a modificărilor la cererile unice de plată, în condiţiile prevăzute prin regulamentul respectiv, data-limită de depunere a cererilor şi data-limită de depunere a modificărilor la cererile unice de plată se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Neconformităţile referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, constatate în cadrul controalelor efectuate indiferent de scopul acestora, sunt transmise electronic către baza naţională de date (BND) a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin intermediul unui sistem informatic, în vederea remedierii acestora de către utilizatorii Sistemului Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA) recunoscuţi de către ANSVSA.