Noutăți legislative 6-13 Iunie 2022

1. La data 8 iunie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 560, Legea nr. 171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

Cele mai importante prevederi:

Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele şi cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor subsidiare privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.

(2) Numărul maxim de exemplare de păsări care pot fi vânate într-o zi de către un vânător, din speciile de păsări admise la vânătoare, se face în limitele prevăzute la lit. B din anexa nr. 1, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare.”

Anterior acestei modificări numărul maxim de exemplare de păsări care puteau fi vânate de un vănător se făcea potrivit aprobării date de administrator.

Totodată, a fost modificată una din condițiile pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească, la data susţinerii examenului, pentru a dobândi permisul de vânătoare permanent, respectiv a fost redusă perioada de stagiatură, care trebuie efectuată sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti, de la un an la 6 luni.

2. La data de 10 iunie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 567, Legea nr. 176/2022 pentru aprobarea OUG nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. IV alin. (1) din OUG nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Cele mai importante prevederi:

La articolul 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) şi (61), în cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.”.

Anterior acestei modificări solicitarea de prelungire a autorizației de construcție trebuia făcută cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea expirării acesteia, iar prelungirea valabilităţii acesteia se putea acorda pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.

Potrivit art. IV din Legea nr. 176/2022:  „(1) Autorizaţiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de acelaşi regim ca cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferenţa până la 24 de luni.

(2) Autorizaţiile de construire care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au mai puţin de 30 de zile până la data expirării termenului de valabilitate se prelungesc de drept cu 90 de zile”.

3. La data de 10 iunie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 567, Legea nr. 174/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2021.

Cele mai importante prevederi:

A fost ratificat Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2021.

Urmare a semnării acestui acord:

  • perioadele de studii din învăţământul preuniversitar din România şi din Republica Moldova confirmate prin documente şcolare se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi;
  • actele de studii de absolvire a învăţământului profesional tehnic secundar din Republica Moldova, cu durata de minimum 1 an, şi diplomele sau certificatele de absolvire a şcolii profesionale din România se recunosc reciproc.

Potrivit art. 3 din Acord sunt recunoscute următoarele:

  • diplomele de bacalaureat şi diploma de absolvire a liceului cu durata de 12 ani din Republica Moldova şi diploma de bacalaureat din România;
  • certificatul de absolvire a liceului din Republica Moldova şi diploma de absolvire a liceului din România;
  • atestatul de studii medii de cultură generală, diploma de absolvire a învăţământului mediu general şi atestatul de studii medii, cu durata de 11 ani, din Republica Moldova, eliberate până în 2011 inclusiv, se recunosc cu diploma de bacalaureat din România;
  • atestatul de studii medii de cultură generală cu durata de 11 ani din Republica Moldova, eliberat începând cu anul 2012, conferă titularilor dreptul de continuare a studiilor în România în învăţământul profesional sau în ultimul an de studii liceale;
  • atestatul de absolvire a şcolii medii eliberat de instituţiile de învăţământ secundar general cu durata de 10 ani din Republica Moldova se recunoaşte cu diploma de bacalaureat din România, dacă atestatul respectiv este însoţit de o diplomă de absolvire a unui program de studii universitare de nivel licenţă, master sau doctorat, recunoscută pe teritoriul României;
  • diplomele de absolvire a colegiilor şi a şcolilor medicale de bază, cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea şcolii generale de 9 ani de studii, eliberate pe teritoriul Republicii Moldova, se recunosc cu diplome de bacalaureat din România pentru înscrierea la studii universitare în domeniul similar şi acces pe piaţa forţei de muncă din România;
  • diplomele de studii din învăţământul profesional tehnic post-secundar cu o durată de minimum 2 ani obţinute după cel puţin 11 ani de învăţământ general din Republica Moldova şi diplomele de absolvire a şcolilor postliceale şi certificatele de competenţe profesionale nivel 5 din România se recunosc conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părţi;
  • diplomele de studii superioare de scurtă durată din Republica Moldova şi diplomele de absolvire a colegiilor universitare de 3 ani din România, obţinute anterior adoptării Procesului Bologna, se recunosc cu diplome sau certificate din învăţământul terţiar nonuniversitar, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părţi.

Totodată, diploma şi titlul de doctor în ştiinţe acordate în România şi în Republica Moldova se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi pe baza îndeplinirii procedurilor naţionale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile propriilor cetăţeni, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi.

În cazul încetării valabilităţii prezentului acord, prevederile acestuia vor rămâne în vigoare, până la expirarea ciclului de studii, pentru persoanele care şi-au început aceste studii pe teritoriul statului celeilalte părţi la o dată anterioară expirării prezentului acord.