Noutăți legislative 6-12 Martie 2023

1.    ÎN DATA DE 6 MARTIE 2023, ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 186, A FOST PUBLICATĂ LEGEA NR. 52/2023 PENTRU COMPLETAREA ALIN. (1) AL ART. 139 DIN LEGEA NR. 53/2003 – CODUL MUNCII

Au fost adăugate două zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează:

— 6 ianuarie — Botezul Domnului — Boboteaza;

— 7 ianuarie — Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul;

2.    ÎN DATA DE 6 MARTIE 2023, ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 187, A FOST PUBLICATĂ HOTĂRÂREA NR.181/2023 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA TITLULUI VIII „ACCIZE ȘI ALTE TAXE SPECIALE” DIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1/2016

Cele mai importante modificări:

La punctul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

(31) Pentru tutunul prelucrat prevăzut la art. 354 din Codul fiscal, pragul pierderii parțiale, apărute ca urmare a unor cauze care țin de natura produselor, este 0% potrivit art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.636 al Comisiei din 5 iulie 2022 de completare a Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului prin stabilirea structurii și conținutului documentelor schimbate în contextul deplasării de mărfuri accizabile și prin stabilirea unui prag pentru pierderile cauzate de natura mărfurilor.

A fost modificată procedura care trebuie urmată în cazul deplasării produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul statului respectiv. Astfel, deplasarea trebuie să fie însoțită de factură şi documentul administrativ simplificat electronic prevăzut la pct. 138.

În ceea ce privește deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României, aceasta este însoţită de un exemplar tipărit al documentului administrativ electronic sau de codul de referinţă administrativ unic, după caz.

De asemenea, sunt reglementate situațiile de remitere a accizelor și procedura de remitere.

Hotărârea prevede și utilizarea modelului de certificat de scutire TVA și accize prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011  și a modelului de certificat pentru scutirea de la plata accizelor stabilit de Regulamentul (UE) 2022/1637.

3. ÎN DATA DE 10 MARTIE 2023, ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 201, A FOST PUBLICAT ORDINUL PREȘEDINTELUI AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ NR. 310 DIN 7 MARTIE 2023 PENTRU APROBAREA MODELULUI ȘI CONȚINUTULUI FORMULARULUI 101 GRUP FISCAL „DECLARAȚIE CONSOLIDATĂ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT DETERMINAT DE GRUPUL FISCAL”, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ORDINULUI PREȘEDINTELUI AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ NR. 3.386/2016 PENTRU APROBAREA MODELULUI ȘI CONȚINUTULUI FORMULARELOR 101 „DECLARAȚIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT” ȘI 120 „DECONT PRIVIND ACCIZELE”

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă modelul și conținutul formularului 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, prevăzut în anexa nr. 1.

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

(…)

Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04” se modifică și se completează după cum urmează:

La capitolul I „Depunerea declarației”, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

Declarația se completează și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit. În această situație se bifează rubrica «Declarație depusă de membrul unui grup fiscal în domeniul impozitului pe profit». Fiecare membru al grupului fiscal completează declarația proprie, cu ajutorul aplicației informatice de asistență. Declarația semnată electronic se transmite persoanei juridice responsabile a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în format electronic.

4.  ÎN DATA DE 10 MARTIE 2023, ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 201, A FOST PUBLICAT  ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR NR. 1.111 DIN 6 MARTIE 2023 PENTRU APROBAREA NIVELULUI ACCIZEI SPECIFICE LA ȚIGARETE

Nivelul accizei specifice la țigarete în perioada 1 aprilie 2023— 31 martie 2024 inclusiv este de 493,988 lei/1.000 de țigarete.

5. ÎN DATA DE 10 MARTIE 2023, ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 204, A FOST PUBLICATĂ OUG NR. 9 DIN 9 MARTIE 2023 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA OUG NR. 49/2015 PRIVIND GESTIONAREA FINANCIARĂ A FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE AFERENTE POLITICII AGRICOLE COMUNE, POLITICII COMUNE DE PESCUIT ȘI POLITICII MARITIME INTEGRATE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE, PRECUM ȘI A FONDURILOR ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014—2020 ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL GARANTĂRII, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA OUG NR. 41/2014 PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA AGENȚIEI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE, PRIN REORGANIZAREA AGENȚIEI DE PLĂȚI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT

Cele mai importante modificări:

 La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:

(9) Obligațiile de plată datorate de debitorii radiați din registrele în care au fost înregistrați se anulează după radiere, dacă se constată imposibilitatea recuperării acestora în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.

La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:

(31) Garanțiile care stau la baza avansurilor acordate, prezentate sub forma polițelor de asigurare, trebuie să fie necondiționate de clauze ale contractului de asigurare, acordului de garantare, de condițiile speciale sau generale privind garanția contractuală, prin care să se restricționeze eliberarea lor imediată, la simpla cerere de executare a AFIR.