Noutăți legislative 6-12 Februarie 2023

1. La data 10 februarie 2023 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 119 bis, Ordinul 456/2023 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a ”Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 112 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi anexele nr. 1.1 ”Anexa angajator” şi nr. 1.2 ”Anexa asigurat” la acesta, prevăzute în anexa nr. 1.

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum și instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 681 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) şi (9), art. 147 alin. (1), (11), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1) şi (11), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 2207 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Prevederile ordinului se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii ianuarie 2023.

2. La data de 9 februarie 2023 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 116, Ordinul 220/2023 privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 4 – ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”’, prioritatea de investiţii 13i ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 – ”Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acţiunea 4.1.1 ”Investiţii în activităţi productive”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.096/2022.

Cele mai importante prevederi:

Urmare a adoptării Ordinului nr. 220/2023 a fost prelungită perioada de aplicare a Schemei de ajutor până la data de 30 iunie 2023.

Tototdată, contractele de finanţare vor putea fi semnate până la data de 30 iunie 2023.

3. La data 8 februarie 2023 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 112, Ordinul 328/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.647/2022.

Cele mai importante prevederi:

La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Organizatorii transferurilor de deşeuri, prevăzuţi în prezentele norme metodologice, au obligaţia înscrierii tuturor tranzacţiilor/operaţiunilor ce vor fi efectuate în aplicaţia informatică R.O.A.F.M.”.

De asemenea, după alineatul (5) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

(6) Toate transporturile de deşeuri se supun controlului de specialitate al Gărzii Naţionale de Mediu.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(6) atrage interzicerea trecerii frontierei de stat.

La articolul 11, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:

(8) Pentru situaţiile în care aplicaţia informatică R.O.A.F.M. nu este funcţională la momentul prezentării transporturilor cu deşeuri în punctul de trecere al frontierei de stat, comisarii GNM, prezenţi la faţa locului, vor aplica sigiliul marca GNM acestor transporturi, înregistrând ulterior aplicarea sigiliului marca GNM în aplicaţia informatică R.O.A.F.M., urmând a fi desigilate în vederea efectuării controlului de specialitate la punctele de descărcare înscrise în documentele ce însoţesc transporturile respective.

(9) Comisarii care efectuează controlul de specialitate în punctele de trecere a frontierei vor transmite o notificare, prin mijloacele tehnice aflate în dotare, către comisariatul judeţean al GNM din raza de competenţă unde se efectuează operaţiunea de descărcare a deşeurilor. Mijloacele de transport ce conţin deşeuri vor fi deschise pentru efectuarea controlului de specialitate, ulterior se va opera de către comisari în aplicaţia R.O.A.F.M. situaţia constatată.”.

Potrvit art. III Ordinul intră în vigoare în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

4. La data de 7 februarie 2023 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 105, Actul din 2023 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Cele mai importante prevederi:

Scopul schemei este de a susţine întreprinderile prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la manifestările expoziţionale internaţionale de turism, în pavilioanele naţionale, standurile specializate ori miniexpoziţiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc cumulativ anumite condiții prevăzute la art. 9 din Actul din 2023.

Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

  1. 50% din cheltuielile reprezentând preţul transportului extern, fără a depăşi echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la data semnării actului final privind furnizarea ajutorului de minimis pentru 1 reprezentant/operator economic;
  • 50% din cheltuielile reprezentând preţul primei nopţi de cazare, pentru câte un participant de la fiecare operator economic expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice categoria 1;
  • 100% din cheltuielile pentru:
  • taxa de participare;
  • închirierea de spaţiu pentru stand de la organizatori;
  • personalizarea, amenajarea şi decorarea standului.

Înscrierea, crearea profilului, userului, parolei şi completarea electronică a documentelor se vor face prin intermediul unei aplicaţii informatice.

Toată corespondenţa şi transmiterea de anunţuri/clarificări/notificări oficiale ce ţin de implementarea Schemei vor avea loc electronic prin intermediul aplicaţiei informatice de înscriere şi gestiune a schemei de ajutor, drept pentru care aplicanţii au obligaţia de a verifica permanent contul din aplicaţia informatică pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.

Întreprinderile depun/transmit în aplicaţie la MAT documentaţia pentru participarea la manifestări expoziţionale, astfel:

  1. pentru cele care se desfăşoară în primul semestru al anului, până la data de 15 ianuarie a anului respectiv, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului;
  2. pentru cele care se desfăşoară în semestrul al doilea al anului, până la data de 15 mai a anului respectiv, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de începerea târgului.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimisacordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare (trei ani fiscali consecutivi, calculaţi ca doi ani fiscali încheiaţi anterior şi anul în curs). Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului menţionat.