Noutăți legislative 5-11 Septembrie 2022

1) La data de 7 septembrie 2022 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (publicată în M.Of. partea I, nr. 878 din 7 septembrie 2022).

Cele mai importante prevederi:

Începând cu 1 ianuarie 2023, Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate se vor modifica, prin introducerea unei noi obligații de transparență prevăzută de Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021.

Entitățile care vor fi obligate să transmit rapoarte cu privier la impozitul pe profit sunt:

1) Societăţile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.

O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite atunci când cifra de afaceri netă consolidată a acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate.

2) Entităţile autonome a căror cifră de afaceri netă a depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale individuale, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive.

O entitate autonomă nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite atunci când cifra de afaceri netă a acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare.

Această obligație nu se aplică entităţilor autonome sau societăţilor-mamă finale şi entităţilor lor afiliate în cazul în care aceste entităţi, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, îşi au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru şi în nicio altă jurisdicţie fiscală.

Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat include informaţii cu privire la toate activităţile entităţii autonome sau ale societăţii-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităţilor afiliate, consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză.

Informaţiile cuprind:

a) numele societăţii-mamă finale sau al entităţii autonome, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale;

b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora;

c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă;

d) veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepţia dividendelor primite de la entităţile afiliate, a veniturilor din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat şi a altor venituri similare;

e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e);

f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către entităţi şi sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă;

g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către entităţi şi sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă; şi

h) cuantumul câştigurilor acumulate la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză.

2) La data de 07 septembrie 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.348/784/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (publicat în M.Of. partea I, nr. 880 din 7 septembrie 2022).

Cele mai importante prevederi:

Clasificarea ocupațiilor din România a fost modificată prin Ordinul nr. 1348/784/2022, fiind adăugate 13 noi ocupații, și anume: arhitect în domeniul tehnologiei blockchain, designer jocuri digitale, dezvoltator interfaţa cu utilizatorul, dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain, dezvoltator jocuri digitale, expert în optimizarea motoarelor de căutare, inginer de date complexe (big data), inginer de integrare, inginer în domeniul tehnologiilor cloud, inginer viziune computerizată, manager de conţinut web, proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC și tehnician TIC.

3) La data de 8 septembrie 2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (publicată în M.Of., partea I, nr. 534 din 31 mai 2022).

Cele mai importante prevederi:

Ordinul nr. 1587/2022 aprobă Procedura de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și cuprinde modelele formularelor care trebuie completate de contribuabilii inactivi pentru care s-a dispus în instanță suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate.