Noutăți legislative 5-11 Iulie 2021

1. La data de 12 iulie 2021 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicată în M. Of., partea I, nr. 682 din 09.07.2021).

Cele mai importante prevederi:

S-a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 12 iulie 2021.

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și cu respectarea normelor de protecție sanitară.

La nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 1 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Se permite organizarea de evenimente private, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli,corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor peste 50% din capacitatea maximă a spațiului și până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Se permite organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri: a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții; b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația; c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil; d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației; e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării;

În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00—5,00, cu următoarele excepții: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie

2. La data de 8 iulie 2021 a intrat în vigoare Ordinul nr. 47/2021 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din sectorul energiei (publicat în M. Of, partea I, nr. 673 din 8 iulie 2021).

Cele mai importante prevederi:

Este îndreptățită să depună la ANRE plângere împotriva unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei, dacă aceasta vizează activitatea acestuia, persoana fizică sau juridică care, prin actul emis de către acesta sau prin răspunsul primit la cererea sa, consideră că îi este încălcat un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.

Este îndreptățită să depună la ANRE plângere împotriva unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei, dacă aceasta vizează activitatea acestuia, persoana fizică sau juridică care s-a adresat unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei și se află în situația unui refuz nejustificat din partea acestuia de a efectua o anumită operațiune necesară pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului său legitim.

Părțile au obligația parcurgerii procedurii soluționării plângerii împotriva unui operator de rețea/sistem din sectorul energiei, la nivelul acestuia, prealabil declanșării procedurii la nivelul ANRE.

În acest sens, reclamantul se adresează reclamatului cu o plângere, în termen de 30 de zile de la data primirii răspunsului nesatisfăcător al reclamatului sau de la data la care reclamantul trebuia să primească răspunsul.

În termen de 7 zile de la primirea plângerii, operatorul de rețea  căruia i s-a adresat reclamantul transmite în scris invitația de soluționare.

În cazul în care reclamantul nu se prezintă la ședința comună și nu a comunicat reclamatului, în timp util, faptul că nu poate participa la ședința comună, operatorul de rețea va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt, considerându-se că reclamantul a renunțat la soluționarea plângerii.

Plângerea transmisă la ANRE de către reclamant se soluționează de către Comisia de soluționare a plângerii împotriva operatorului de rețea/sistem din sectorul energiei.

Pe toată durata desfășurării procesului de soluționare, dar nu mai târziu de data la care se emite decizia ANRE cu privire la plângerea respectivă, părțile pot soluționa pe cale amiabilă plângerea apărută.

Oricare dintre părți poate cere ca audierea să se realizeze în lipsa ei, pe baza cererii și a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puțin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.