Noutăți legislative 4-10 Octombrie 2021

1. La data de 7 octombrie 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 926, Hotărârea nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Începând cu data de 10 octombrie 2021, se prelungeşte cu încă 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării.

În vederea prevenirii răspândirii şi controlului infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2 se instituie o serie de măsuri, respectiv:

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

În toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, anumite excepții. În localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu anumite excepții (deplasarea în interes profesional, medical, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie, deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătorie);

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este permisă în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la 50% din capacitatea maximă a zonelor de consum delimitate faţă de restul spaţiului public şi amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate şi amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

2. La data de 6 octombrie 2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 955, Ordinul nr. 147/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.

Cele mai importante prevederi:

Se reintroduce obligativitatea purtării măștii, în toate spațiile deschise, în localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.

Sunt exceptate de la această măsură persoanele care desfăşoară activităţi, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepţii se pot stabili, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin hotărâri ale comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

3. La data de 5 octombrie 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 951, Ordonanța de urgență nr. 117/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Cele mai importante prevederi:

A fost introdusă noțiunea de muncă subdeclarată, respectiv situația în care angajatul primește un salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale.

De asemenea, a fost modificată perioada în care munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite de la 60 de zile calendaristice la 90 de zile calendaristice.

Totodată, au fost introduse două noi contravenții, respectiv:

  • la articolul 260 alineatul (1), după litera e4) se introduce o nouă literă, litera e5), cu următorul cuprins: „e5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale (…)” cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situaţie, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei”;
  • la articolul 260 alineatul (1) după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins: „s) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 166 alin. (1) (plata lunară a salariului) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.”.

4. La data de 5 octombrie 2021, în Monitorul Oficial cu numărul 950, a fost publicată Hotărârea nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit art. 1 începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră.

5. La data de 4 octombrie 2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 945, OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 alin. (1) se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, denumite în continuare unităţi de învăţământ.

Aceste prevederi se aplică pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele, doar în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi.

Pentru a beneficia de această măsură trebuiesc îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

  • părinții să facă parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1);
  • celălalt părinte să nu beneficieze, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 (este necăsătorit, divorțat, văduv/văduvă, etc.) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul în care unul dintre părinţi se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

  • este în concediu pentru creșterea copilului, concediu fără plată sau concediu pentru creșterea  copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani;
  • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
  • se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;
  • are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

6. La data de 6 octombrie 2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 954,  Hotărârea nr. 1075/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

Cele mai importante prevederi:

La articolul 110, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: „Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcţiei de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulaţia vehiculelor trase sau împinse cu mâna.

La depăşirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducătorii de autovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roţi, realizează această manevră prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulaţie ori de separare a benzilor pe acelaşi sens, cu cel puţin jumătate din lăţimea autovehiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puţin prin încălcarea acestor marcaje atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h.

În cazul bicicletelor și al trotinetelor electrice dacă pe direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să circule numai pe această pistă.

Se instituie în sarcina conducatorilor de vechicule obligația de a acorda prioritate de trecere si atunci cand efectueaza un viraj spre stânga sau spre dreapta și se intersectează cu un conducator de bicicleta sau trotineta electrica care circulă pe o pista de biciclete, semnalizată ca atare.

Se instituie în sarcina conducătorului de bicicletă sau de trotinetă electrică obligația de a avea asupra sa actul de indentitate.

Articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins „Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări.”. Anterior acestei modificări refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua proba biologică se consemna în procesul verbal de prelevare. În prezent, refuzul persoanei examinate nu se mai consemnează în procesul verbal de prelevare.