Noutăți legislative 4-10 Ianuarie 2021

1. La data de 07.01.2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial cu numărul 17, Ordinul 2/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, emis de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Cele mai importante prevederi:

Această procedură reglementează modul de acordare din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă.

Pentru acordarea acestor sume, angajatorii încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 2021, o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa 1.

Depunerea convenției ulterior datei de 1 septembrie 2021 atrage decăderea din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Sumele prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență nr/ 220/2020 se acordă angajatorilor lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 2 alin. (1), proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoanele încadrate în muncă.

Pentru verificarea şi decontarea sumelor lunare prevăzute de art. I alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social un tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la procedură, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariaţi, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul sau, în situaţia în care plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar, de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, precum şi de ordinele de plată a salariului şi extrasele de cont aferente, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Pentru a lectura prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului, vă rugăm să accesați rubrica Noutăți – Noutăți legislative 14 decembrie 2020  – 3 ianuarie 2021.

2. La data 07.01.2021 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 17, Ordonanta de urgență 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional şi adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiinţarea punctului naţional de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport.

Cele mai importante prevederi:

Punctul national de acces sau PNA, constituie o interfaţă digitală unică prin intermediul căreia se colectează, prelucrează şi diseminează date sau informaţii care vor oferi posibilitatea de a furniza servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale, informaţii minime universale în materie de trafic legate de siguranţa rutieră, servicii de informare în timp real cu privire la trafic şi servicii de informare cu privire la călătoriile multimodale. Punctul de acces poate oferi posibilitatea de a furniza serviciul de informaţii la nivel transfrontalier.

PNA poate fi accesat la adresa https://pna.cestrin.ro/ro.

3. La data de 08 ianuarie 2021 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 23, Ordinul 3090/2021 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, emitent Ministerul Educațieiției.

Cele mai importante prevederi:

Activităţile didactice care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor se suspendă pentru perioada 11.01.2021-29.01.2021.

Activităţile didactice vor fi desfăşurate în sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020.

În cazul în care activităţile nu pot fi desfăşurate în sistem on-line, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informaţională şi internet.