Noutăți legislative 31 Octombrie – 6 Noiembrie 2022

În data de 31.10.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul MADR nr. 266/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 719/740/M.57/2.333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Câteva dintre principalele modificări pe care Ordinul nr. 266/2022 le aduce Anexei nr. 1:

  • În ceea ce privește categoria preemptorilor de același rang:

Preemptor de acelaşi rang este titularul dreptului de preempţiune care aparţine aceleaşi categorii, în ordinea stabilită de lege:

(i) preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea, în această ordine;

(ii) preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare, şi/sau arendaşii. În cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii;

(iii) preemptori de rang III: proprietarii şi/sau arendaşii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării;

(iv) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;

(v) preemptori de rang V: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, organizate şi reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instituţiile de învăţământ cu profil agricol, în scopul cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan cu destinaţia strict necesară cercetării agricole, aflate în vecinătatea loturilor existente în patrimoniul acestora;

(vi) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/reşedinţa situat/situată în unităţile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unităţile administrativ-teritoriale vecine;

(vii) preemptori de rang VII: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare A.D.S.;

  • În ceea ce privește situația în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare

În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în baza deciziei instanţei, solicită primăriei emiterea procesului-verbal privind derularea procedurii.

Solicitarea privind emiterea procesului-verbal se depune însoţită de cererea privind afişarea ofertei de vânzare, oferta de vânzare a terenului agricol şi următoarele documente justificative:

a) fotocopie a BI/CI al/a proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător, după caz, în cazul persoanei fizice sau o copie a paşaportului pentru proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, în cazul persoanei fizice cu domiciliul în străinătate;

b) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;

c) fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului, după caz (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);

d) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

e) fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător persoană juridică;

f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător persoană juridică;

g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

h) decizia instanţei referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege în vederea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare;

i) alte documente doveditoare, după caz.

Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, dosarul prevăzut mai sus, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.

Pe baza documentaţiei transmise de primării, structura centrală, respectiv structurile teritoriale, după caz, în termen de 45 de zile lucrătoare, verifică îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege, emit procesul-verbal privind derularea procedurii, care se transmite primăriei, prin poştă, cu confirmare de primire, pentru a fi remis proprietarului terenului sau promitentului cumpărător.

În condiţiile în care, în termenul de 45 de zile lucrătoare, unul dintre preemptorii prevăzuţi de lege îşi exercită dreptul de preempţiune prin înregistrarea comunicării de acceptare a ofertei de vânzare, procesul-verbal se transmite instanţei, însoţit de documentele prevăzute de lege, după caz.

Oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan se înregistrează la primărie de către proprietarul terenului sau promitentul-cumpărător, după caz, sub condiţia notării în cuprinsul acesteia a menţiunii că terenul agricol situat în extravilan face obiectul acţiunii pentru pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contract de vânzare.