Noutăți legislative 31 august – 6 septembrie 2020

1. La data de 1 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (publicat în M.Of. partea I, nr. 804 din 1 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Ordinul nr. 1494/2020 reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ.

Până la data de 10 septembrie, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei unităţi de învăţământ în parte, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ:

 • Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
 • Scenariul 2Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi Revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
 • Scenariul 3 – Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.

Alegerea scenariului pentru data de 14 septembrie:

Direcţia de sănătate publică judeţeană / a municipiului Bucureşti (DSP) informează până la data de 7 septembrie inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB), comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) cu privire la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

Inspectoratul şcolar judeţean / al municipiului Bucureşti transmite unităţilor şcolare informarea DSP/DSPMB referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi, pentru stabilirea scenariului de funcţionare.

Comitetul judeţean / al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (CJSU/CMBSU) va emite, până la data de 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2020-2021.

Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile de învăţământ vor urma unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenţei cumulate (numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori).

În fundamentarea hotărârii se va utiliza următorul raţionament:

 1. Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori – se va putea opta între scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de infrastructura şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ.
 2. Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori – se va aplica scenariul 2 pentru toate unităţile de învăţământ din localitate.
 3. La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti va prezenta CJSU/CMBSU o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi numărul de focare existente în unităţile de învăţământ din localitate, precum şi alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotărâri, suspendarea temporară a activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de învăţământ (scenariul 3), cursurile desfăşurându-se online. În absenţa unei astfel de decizii, unităţile de învăţământ din localitatea respectivă vor funcţiona în scenariul 2.

Cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura şi resursele umane ale fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte, senatul universitar stabileşte aplicarea unuia dintre următoarele scenarii de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în instituţiile de învăţământ:

 • Scenariul 1Participarea fizică în instituţia de învăţământ superior a tuturor studenţilor/cursanţilor la toate activităţile didactice, conform programului de desfăşurare a acestora, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
 • Scenariul 2 – Cursuri derulate online, seminarii organizate parţial online, practică, lucrări practice, laboratoare şi proiecte organizate cu prezenţă fizică, cu respectarea tuturor normelor de protecţie;
 • Scenariul 3 – Participarea tuturor studenţilor/cursanţilor la activităţi didactice online.
 1. Dacă rata incidenţei cumulate este sub 1/1.000 locuitori – se va putea opta la nivelul instituţiei de învăţământ superior între scenariul 1 (unu), scenariul 2 (doi) sau scenariul 3 (trei), în funcţie de specificul fiecărei instituţii de învăţământ superior în parte;
 2. Dacă rata incidenţei cumulate este între 1-3/1.000 locuitori – instituţia de învăţământ superior, în funcţie de specificul său, va putea opta pentru aplicarea scenariului 2 (doi) sau al scenariului 3 (trei);
 3. La o rată a incidenţei cumulate peste limita de alertă de 3/1.000 locuitori, CJSU/CMBSU va realiza o analiză a situaţiei epidemiologice din localitate. În funcţie de existenţa transmiterii comunitare în localitate şi de numărul de focare existente în unităţile de învăţământ, respectiv în instituţiile de învăţământ superior din localitate, precum şi de alte criterii de risc, CJSU/CMBSU va transmite Ministerului Educaţiei şi Cercetării recomandarea ca instituţia de învăţământ superior să suspende activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor/cursanţilor în instituţia de învăţământ (scenariul 3), acestea urmând a se desfăşura online/prin intermediul tehnologiei şi al internetului, respectiv a fi reprogramate, în cazul celor care nu se pot desfăşura astfel.

2. La data de 3 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative (publicată în M.Of. partea I, nr. 817 din 04.09.2020).

Cele mai importante prevederi:

Ulterior intrării în vigoare a OUG 153/2020, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum şi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activităţi, astfel:

 • 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situaţiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
 • dacă înregistrează o creştere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent şi îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:
Procentul de reducere a impozituluiIntervalele de creştere anuală a capitalului propriu ajustat
5%până la 5% inclusiv
6%peste 5% şi până la 10% inclusiv
7%peste 10% şi până la 15% inclusiv
8%peste 15% şi până la 20% inclusiv
9%peste 20% şi până la 25% inclusiv
10%peste 25%
 • 3%, dacă înregistrează o creştere peste nivelul prevăzut la alin. (4) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 şi dacă îndeplineşte concomitent condiţia prevăzută la lit. a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

3. La data de 4 septembrie 2020 a intrat în vigoare Ordonanta de Urgenta 154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri (publicată în M.Of. partea I, nr. 817 din 04 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Începând cu 4 septembrie 2020, Agenţia Domeniilor Statului poate încheia contracte de concesiune şi poate întocmi inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului pe care le are în administrare în vederea concesionării, fără înscrierea acestora în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.

Prevederile OUG 154/2020 se aplică și tinerilor de până la 40 de ani, absolvenţi ai învăţământului de profil, în vederea înfiinţării de ferme.

O condiție esențială este ca la momentul deschiderii procedurii de concesiune, bunurile imobile să nu facă obiectul unor litigii, a unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate şi să fie libere de orice alte sarcini. Neîndeplinirea acestei condiții, atrage nulitatea absolută a contractului de concesiune.