Noutăți legislative 30 noiembrie – 6 decembrie 2020

1) La data de 5 decembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 278/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (publicată în M.Of. partea I, nr. 1166 din 02.12.2020).

Cele mai importante prevederi:

Prin Legea nr. 278/2020 se modifică OUG nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, astfel:

 • nu se pot acorda zile libere plătite dacă locul de muncă permite munca de la domiciliu sau telemunca;
 • este permisă acordarea de zile libere plătite pentru părinții cu copiii în vârstă de până la 12 ani indiferent dacă activitățile școlare au fost sau nu suspendate, dacă copilul suferă de o boală cronică, iar celălalt părinte nu beneficiază de zile libere plătite;
 • pentru salariații din sectoare nucleare, unități cu foc continuu, serviciul de salubrizare al localității, comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, unități farmaceutice, etc. se pot acorda zile libere plătite numai cu acordul angajatorului;
 • angajații din sistemul național de apărare, ordine publică din penitenciare și din unități sanitare publice nu beneficiază de zile libere plătite. Aceștia au dreptul la o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de încadrare, dar fără a depăși 75% din salariul brut corespunzător cu numărul de zile la care ar fi avut dreptul. Dacă ambii părinți lucrează în aceste domenii, doar unul dintre părinți are dreptul la această indemnizație.

2) La data de 5 decembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (publicată în M.Of. partea I, nr. 1166 din 02 decembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

 • actele constitutive ale ONG-urilor precum şi cele modificatoare se vor putea depune la judecătorie ca înscris sub semnatură privată, cu excepţia cazului în care patrimoniul iniţial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială;
 • se elimină actul constitutiv și rămâne doar „statutul”, însă acesta din urmă va cuprinde şi informaţiile care până acum se regăseau în actul constitutiv, precum datele de identificare, scopul și obiectivele fundației, denumirea fundației, sediul fundației, durata de funcționare a fundației, componenţa organelor de conducere, administrare și control ale fundației etc.;
 • se modifică art. 6 şi art. 16 din OG nr. 26/2000 şi se instituie obligaţia furnizării şi a următoarelor informaţii: categoriile de resurse patrimoniale ale fundației, atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației, procedura de desemnare și de modificare a componenței organelor de conducere, administrare și control, pe  parcursul existenței fundației (în cazul fondatorilor care încheie statutul fundației) și destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației.
 • a fost eliminată valoarea minimă obligatorie a patrimoniului iniţial al unei asociaţii, care era în valoare minimă de 200 RON. Ca atare, a fost eliminată obligația dovedirii unui patrimoniu inițial, nemaifiind necesară depunerea niciunui act justificativ în acest sens;
 • în cazul în care asociaţia este formată numai din persoane fizice şi nu există beneficiari reali în afara membrilor asociaţiei, nu mai trebuie depusă declaraţia privind „beneficiarul real”;
 • nu mai este necesar avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, atunci când persoana împuternicită declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales;
 • numărul minim de membri pentru constituirea unei filiale a unei asocaţii a fost redus la 2 persoane.

3) La data de 4 decembrie 2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 3402/2020 privind aprobarea Ghidului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vechicule electrice hibrid plug-in (publicată în M.Of. partea I, nr. 1176 din 4 decembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maximum 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100 kWp și cel puțin o stație de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minimum două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate. Acest avans se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.  

Sunt eligibili pentru a participa la Program IMM-uri și operatori economici din domeniului HORECA, ce îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute in schema de minimis, printre care:

a) în cazul operatorilor economici persoane juridice din domeniul HORECA, desfășoară activități sub codurile CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin HG nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare;

b) dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;

c) au îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;

d) au deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situația validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;

e) nu se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență cu modificările și completările ulterioare, nu au suspendate/restricționate activitățile economice sau nu se află în situații similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desființare, închidere, radiere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială; nu fac obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;

f) se angajează că vor întocmi, prin instalatorul ales, toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;

g) se angajează că vor instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare;

h) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcționarea UE, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanțare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum și plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică;

î) în situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.