Noutăți legislative 30 Ianuarie – 5 Februarie 2023

1. La data de 2 februarie 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului (publicat în M.Of. partea I, nr. 93 din 02.02.2023).

Cele mai importante prevederi:

Ordinul aprobă Proedura privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4 indice 2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Astfel, impozitul în cotă de 80% aplicat asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării se calculează şi se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare a terenului agricol situat în extravilan şi se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Declararea impozitului se face prin completarea şi depunerea formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, în care se evidenţiază, în mod distinct, impozitul încasat.

Impozitul poate fi plătit de către contribuabil fie la sediul biroului notarului public, în numerar sau prin intermediul unui terminal POS, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial.

Ordinul stabilește că nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, cu excepţia contractului de vânzare.

În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din active, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

Impozitul se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferenţelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferenţele negative, în situaţia în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

Contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal central competent, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice, prin completarea şi depunerea declaraţiei ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Contribuabilul are obligaţia plăţii impozitului în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească, instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive comunică organului fiscal central din raza de competenţă teritorială a instanţei hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

2. La data de 3 februarie 2023 a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (publicată în M.Of. partea I, nr. 86 din 31.01.2023).

Cele mai importante prevederi:

OG nr. 16/2023 vizează transpunerea Directivei (UE) 2021/514, privind posibilitatea efectuării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală de controale și verificări a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în Legea conformității fiscale a conturilor straine (FATCA) și includerea standardului minim cu privire la ”Procedură amiabilă” din Convenția multilaterală pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor.

Astfel, instituţiile financiare raportoare care intră sub incidenţa Acordului FATCA furnizează în termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, informaţii şi documente referitoare la măsurile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informaţii referitoare la conturile financiare, precum şi pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA, fiind introdus astfel standardul ”relevanței previzibile” în ceea ce privește schimbul de informații fiscal.

De asemenea, a fost inclusă și prevederea potrivit căreia atunci cînd, în baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat, un contribuabil consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile acelei convenţii sau acord, acel contribuabil îşi poate prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante, dacă convenţia sau acordul respectiv prevede această posibilitate, fiind inițiată astfel procedura amiabilă.