Noutăți legislative 3-9 august 2020

1. La data de 3 august 2020 a intrat în vigoare Ordonanța urgență nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (publicată în M.Of. partea I, nr. 695 din 03.08.2020).

Cele mai importante prevederi:

Prin OUG nr. 126/2020 s-a stabilit cine va suporta indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, dar și modul de acordare a concediului și a indemnizației pentru carantină.

Astfel, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă, după cum urmează:

  1. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării.
  2. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu :
    • ziua următoare celor suportate de angajator și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
    • prima zi de incapacitate temporară de muncă în cazul (I) persoanelor asigurate care realizează în România venituri de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale (II) persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj și (III) persoane fizice asigurate pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale.

O altă prevedere importantă stipulează că durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină/izolare, precum și pentru risc maternal, nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate asiguratului pentru celelalte afecțiuni.

2. La data de 4 august 2020 a intrat în vigoare Hotărârea nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 (publicată în M.Of. partea I, nr. 699 din 04 august 2020).

Cele mai importante prevederi:

Obiectivul acestui program este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competente/aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, si Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările si completările ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate (SNC) si domeniile de specializare inteligenta identificate conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare si inovare (SNCDI).

Activitățile eligibile în cadrul Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii sunt:

a) furnizarea de programe de formare profesionala exclusiv in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor: programe de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare si perfecționare, programe de formare in competentele-cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator/internațională. Se finanțează cursuri care sprijină atât dobândirea competentelor de baza, cat si dobândirea de competente avansate in domeniul tehnologiei informației si comunicațiilor;

b) evaluarea si certificarea competentelor profesionale exclusiv in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor. Aceasta activitate are in vedere atât evaluarea si certificarea competentelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale, respectiv non formale si/sau informale, in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cat si evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul IT, in vederea obținerii de certificate cu recunoaștere națională/la nivel de angajator/internațională;

c) sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de munca, in domeniul alfabetizării digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor;

d) organizarea si derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea in sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează sa își adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta menționate anterior, privind importanta si necesitatea participării angajaților la programe de formare continua.

3. La data de 7 august 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 162/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (publicată în M.Of. partea I, nr. 698 din 4 august 2020).

Cele mai importante prevederi:

Potrivit Legii nr. 162/2020, viitoarele cărți de identitate simple ori electronice, vor conține o serie de date cu caracter personal, printre care și numele complet al titularului, sexul, cetățenia ori data și locul nașterii acestuia. Actul normativ mai stabilește că, în locul semnăturii de mână de pe cartea de identitate simplă, cea electronică va conține o semnătură electronică.

De asemenea, noua carte de identitate electronică va înlocui și cardul de sănătate și va conferi copiilor sub 14 ani dreptul de a deține acte de identitate, cu condiția ca părinții să își dea acordul în această privință.