Noutăți legislative 3-8 Ianuarie 2023

1. LA DATA DE 3 IANUARIE 2023 A FOST PUBLICATĂ, ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 2,  LEGEA PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA OUG NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAȚIA PE DRUMURILE PUBLICE

Legea va intra in vigoare la data de 02.02.2023

Cele mai importante prevederi:

Se aduc modificări în ceea ce privește competența teritorială în materia înmatriculării de autovehicule și remorci, astfel: autovehiculele și remorcile se pot înmatricula și la domiciliul, reședința ori sediul deținătorilor mandatați.

Referitor la radierea vehiculelor, textul modificat prevede acum radierea pentru scoaterea din România a unui vehicul, în vederea înmatriculării în alt stat. De asemenea, radierea se poate efectua acum și în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive.

Ca un element de noutate, titularul permisului de conducere are dreptul să obțină istoricul sancțiunilor la regimul circulației pe drumurile publice de pe site-ul Inspectoratului General al Poliției dar și de la orice structură de poliție rutieră.

Prezenta lege de modificare intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

2. LA DATA DE 6 IANUARIE 2023 A FOST PUBLICATĂ, ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 18, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A DESPĂGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE ȘI/SAU DAUNELE PRODUSE DE SPECIILE DE FAUNĂ DE INTERES CINEGETIC CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. 1 ȘI NR. 2LA LEGEA VÂNĂTORII ȘI A PROTECȚIEI FONDULUI CINEGETIC NR. 407/2006 ȘI UNELE MĂSURI DE APLICAREA A ACESTEIA.  

Legea a intrat în vigoare în 06.01.2023.

Cele mai importante prevederi:

La constatarea pagubei cauzate de fauna de interes cinegetic, au obligația de a fi prezenți proprietarul păgubit (sau reprezentantul legal) alături de:

– gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic sau

– administratorul ariei naturale protejate, pentru pagubele produse în arii naturale unde nu este permisă vânătoarea

Constatarea și evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convențional al acestuia. Pentru cererea scrisă este necesar formular tipizat pus la dispoziție de unitatea administrativ teritorială (comuna, orașul sau județul) pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Apoi, cererea scrisă trebuie depusă, în vederea înregistrării, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Termenul pentru depunere a cererii este de 48 de ore de la data constatării producerii pagubei.

În situația accidentelor de circulație cauzate sau care au implicat de fauna de interes cinegetic, conducătorul autovehiculului trebuie să respecte obligațiile care îi revin în caz de accident (obligațiile impuse de OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice)

În vederea primirii despăgubirii, proprietarul păgubit trebuie să prezinte copii după documente care să ateste dreptul de proprietate asupra culturilor agricole, silvice, asupra animalelor domestice dar și asupra autovehiculului avariat.

3. LA DATA DE 4 IANUARIE 2023 A FOST PUBLICATĂ, ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 7, HOTĂRÂREA DE GUVERN PRIVIND STABILIREA CONTRAVENȚIILOR ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR ÎN SECTORUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Hotărârea va intra în vigoare la 03.02.2023.

Hotărârea creează cadrul instituțional pentru stabilirea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în sectorul de agricultură ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2018/848, Regulamentului (UE) 2017/625 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001

Cele mai importante prevederi:

Legea enumeră mai multe fapte reprezentând contravenții, fapte precum utilizarea frauduloasă  a unor termeni precum „ecologic”, „bio”, eco”, „organic” și alți termeni derivați cât timp sunt folosiți cu scopul de a induce în eroare consumatorul, indiferent de mediul în care sunt folosiți, adică prin etichete, mediul publicitar, mediul digital, inclusivi mărci comerciale sau nume de societăți.

Legea consideră contravenție și fapta de nerespectare a normelor instituite prin Regulamente ale UE în domeniul agriculturii ecologice. Sunt vizate de noua lege și faptele de distribuire, importare sau exportare de produse ecologice de către operatori economici neînregistrați la direcțiile pentru agricultură județene sau care nu dețin certificatul prevăzut de Regulamentul UE în domeniu (Regulamentul 2018/848).

4. LA DATA DE 3 IANUARIE 2023 A FOST PUBLICATĂ, ÎN MONITORUL OFCIAL NR. 3, LEGEA PENTRU COMPLETAREA ART. 28 DIN LEGEA NR. 290/2004 PRIVIND CAZIERUL JUDICIAR.

Legea a intrat in vigoare la data de 03.01.2023

Se aduc modificări la alineatul (3) de la art. 28 din legea cazierului judiciar, la care se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opțiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) și (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit și în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noțiunea de semnătură electronică calificată are înțelesul dat de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.