Noutăți legislative 29 August – 4 Septembrie 2022

La data de 31.08.2022 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanţa nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

O primă modificare adusă Codului de procedură fiscală vizează comunicarea actului administrativ fiscal. Potrivit noii reglementări actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, și se consideră comunicat la data punerii la dispoziţia contribuabilului/plătitorului prin aceste mijloace. 

În ceea ce privește înregistrarea fiscală a persoanelor nerezindente, ordonanța prevede că odată cu solicitarea înregistrării unei societăţi la registrul comerţului, potrivit legii, sau, după caz, la cesiunea părţilor sociale ori a acţiunilor, respectiv la numirea de noi reprezentanţi legali sau la cooptarea de noi asociaţi ori acţionari, cu prilejul efectuării majorării de capital social, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică, Ministerului Finanţelor Publice, solicitarea de atribuire a numărului de identificare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente care, potrivit actului constitutiv, au calitatea de fondator, asociat, acţionar ori administrator în cadrul societăţii respective.

Pe baza datelor transmise, Ministerul Finanţelor atribuie numărul de identificare fiscală, înregistrează fiscal persoanele fizice nerezidente, cu excepţia cazului în care aceste persoane sunt înregistrate fiscal, şi comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului informaţia referitoare la înregistrarea fiscală în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi. Totodată se emite certificatul de înregistrare fiscală, care se păstrează de către organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.

Pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au un sediu permanent pe teritoriul României, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., informaţii conţinute în certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.

Ordonanța a introdus un nou caz de suspendare a termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care era în curs de desfăşurare o acţiune de inspecţie fiscală/verificare a situaţiei fiscale personale şi data luării la cunoştinţă de către organul de inspecţie/verificare că există sau nu succesori, după caz.

În ceea ce privește obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului, Ordonanța prevede că acesta este obligat să dea informaţii, să prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. De comun acord cu organele de inspecţie fiscală, colaborarea contribuabilului / plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza şi prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanţă.

Referitor la durata efectuării inspecției fiscale, potrivit noii reglementări pentru contribuabilii mari, pentru contribuabilii/plătitorii care au sedii secundare, indiferent de mărime, precum şi pentru contribuabilii nerezidenţi durata inspecției fiscale nu poate fi mai mare de 180 de zile.

Noua reglementare a completat și dispozițiile care vizează sesizarea organelor penale în sensul că acum, după sesizarea organelor de urmărire penală, inspecţia fiscală încetează numai pentru obligaţiile şi perioadele fiscale care au făcut obiectul sesizării. Dacă, după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul, prin ordonanţă, dispune clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau dacă, după trimiterea în judecată, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, organul de inspecţie fiscală poate relua inspecţia. În acest caz, se transmite un nou aviz de inspecţie fiscală.

De asemenea, s-a introdus un nou articol cu privire la publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante. Potrivit acestuia, organul fiscal central, precum şi organul fiscal local au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.