Noutăți legislative 28 Martie – 3 Aprilie 2022

1. La data de 29 martie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu 304, Legea 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit prevederilor art. 1 din acest act normativ Ministerul Sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea acestuia, Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile şi instituţiile aflate în subordinea, în cadrul şi/sau în coordonarea acestuia, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială organizează examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată.

Examenul se organizează anterior încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu pe perioadă determinată.

Potrivit art. 1 alin. (4) din Legea nr. 70/2022 beneficiază de dreptul de a participa la concurs şi medicii angajaţi în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19, aceştia putându-se prezenta la examenul organizat de unităţile sanitare cu paturi în specialitatea în care sunt confirmaţi dacă unitatea cu care au încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată nu are în structura sa o secţie din aceeaşi specialitate, după caz, la solicitarea unităţii spitaliceşti.

De aceste prevederi nu beneficiază personalul care a ocupat funcţii de conducere.

Totodată, au fost aduse o serie de modificări la Legea nr. 55/2020, respectiv:

  • a fost modificată perioada de timp în care încetează de drept numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii de la 30 la 90 de zile de la data încetării stării de alertă;
  • instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării stării de alertă. Anterior acestei modificări durata maximă era de 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

2. La data de 30 martie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 315, Legea 73/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Cele mai importante prevederi:

OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 26, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: „(14) În cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condiţiile Legii nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asiguraţii pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru supravegherea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani.”;

La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (14) se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie care a luat în evidenţă şi a monitorizat aceste persoane, pentru o perioadă stabilită în funcţie de evoluţia bolii şi durata monitorizării.

La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „ (3) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (14) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie.”

Totodată, a fost stabilit cuantumul indemnizației pentru situația prevăzută de art. 26 alin. (14) 100% din baza de calcul stabilită conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, indemnizația urmând să fie suportată integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.