Noutăți legislative 28 Iunie – 4 Iulie 2021

1. La data de 30 iunie 2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 67/2021 pentru modificarea OUG 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, şi a OUG 16/2021 pentru modificarea şi completarea OUG 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din OUG 42/2020  (publicată în M.Of. partea I, nr. 644 din 30.06.2021).

Schema de ajutor de stat prin care sunt acordate granturile în cadrul programului IMM Invest România a fost prelungită până la 31 decembrie 2021.

Cele mai importante prevederi:

Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) și (4) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar.

Grantul acordat intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include si o componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii, cu conditia incadrarii in plafonul de 270.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii sau de 225.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 1.800.000 de euro pentru intreprinderile mici si mijlocii din sectorul alimentar.

Întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) și b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 1.800.000 euro per întreprindere.

O prevedere importantă vizează solicitările de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – IMM INVEST ROMÂNIA depuse şi aflate în curs de soluţionare până la data de 30 iunie 2021, cărora li se vor aplica prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor. 

2. La data de 30 iunie 2021 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2021 pentru modificarea şi completarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (publicată în M.Of. partea I, nr. 645 din 30 iunie 2021).

Cele mai importante prevederi:

Indemnizaţia pentru concediu şi indemnizaţia pentru carantină se va suporta pentru o perioadă de 5 zile din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Această prevedere este o excepție de la regula de până acum care prevedea că toate zilele de concediu de carantină sunt suportate integral din banii statului.

3. La data de 30 iunie 2021 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (publicată în M.Of. partea I, nr. 644 din 30 iunie 2021).

Cele mai importante prevederi:

OUG nr. 68/2021 stabilește cadrul legal românesc al folosirii certificatului verde privind COVID-19. Acesta pune efectiv în aplicare Regulamentul european 953/2021, începând cu data de 1 iulie 2021.

Persoanele fizice pot obține certificatul digital privind COVID-19 la următoarea adresa: https://certificat-covid.gov.ro

Pentru a obține una dintre celetrei forme ale certificatului digital, trebuie să furnizați următoarele informații:

Pentru certificatul de testare: prenumele, numele, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării testului cu rezultat negativ, județul în care s-a făcut testarea; valabilitate: 24 de ore (test antigenic rapid) sau 72 de ore (test RT-PCR, LAMP, TMA) de la efectuarea testului;

Pentru certificatul de vindecare: prenumele, numele, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării primului test cu rezultat pozitiv, județul în care s-a făcut testarea. Valabilitatea acestui tip de certificat este de 180 de zile de la data primului test pozitiv;

Pentru certificatul de vaccinare: prenumele, numele, CNP-ul, seria și numărul actului de identitate, luna efectuării oricăreia dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, județul/țara în care s-a făcut vaccinarea; valabilitate: până la 30 iunie 2022.

Solicitarea de eliberare a certificatului pe portalul https://certificat-covid.gov.ro trebuie realizată de către solicitant după cum urmează:

  • pentru certificatele de vaccinare şi de vindecare, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării certificatului;
  • pentru certificatele de testare, după efectuarea testului, dar cu cel puţin 12 ore sau 48 de ore, în funcţie de tipul de test efectuat, înainte de momentul utilizării certificatului.