Noutăți legislative 27 Martie – 2 Aprilie 2023

1. În data de 30.03.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 69/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Potrivit acestei legi, sunt neimpozabile în România veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute de persoana fizică cu statut de nomad digital din activitatea pe care o prestează în baza unui contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanţă, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile în care persoana fizică este prezentă pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

Legea prevede că au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România, cu excepţia nomazilor digitali, definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, în condiţiile în care nomadul digital este prezent pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat

De asemenea, legea prevede că au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul public de pensii cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de legislaţia europeană aplicabilă în domeniul securităţii sociale, precum şi de acordurile privind sistemele de securitate socială la care România este parte, cu excepţia nomazilor digitali, definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 lit. n4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, în condiţiile în care nomadul digital este prezent pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depăşesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

2. În data de 30.03.2023 s-a publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Câteva dintre principalele modificări ale actelor normative care vizează înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA:

Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv de la data înregistrării în registrul comerţului, depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal formularul «Cerere de înregistrare fiscală», care reprezintă anexă la formularul «Cerere de înregistrare în registrul comerţului», având completată secţiunea corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată,

Persoana impozabilă care nu este supusă înregistrării în registrul comerţului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. În această situaţie, declaraţia de înregistrare fiscală se depune cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, iar solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se face prin completarea rubricii «Date privind vectorul fiscal», secţiunea «Taxa pe valoarea adăugată» din declaraţie,

Dacă persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune atât înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului respectiv, cât şi anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA;

c) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;

d) decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare declarării stării de inactivitate fiscală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin. Data anulării înregistrării în scopuri de TVA este aceeaşi cu data înregistrării în scopuri de TVA, iar în decizia de anulare se înscriu şi seria, şi numărul certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit potrivit lit. c).

Organul fiscal comunică, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, persoanei impozabile următoarele documente, după caz:

a) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă solicitantă nu îndeplineşte niciuna din condiţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;

b) decizia privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA împreună cu decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA – dacă persoana impozabilă îndeplineşte una din condiţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

Împotriva deciziilor se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 269 alin. 4) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.