Noutăți legislative 26 Iulie – 1 August 2021

1. În data de 30 Iulie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.398/729/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Ordinul a intrat în vigoare în 1 August 2021.

Cele mai importante prevederi:

Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 7 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în cel puțin două etape, din care prima etapă este de maximum 4 zile calendaristice, cu excepția incapacității temporare de muncă a persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării;

Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăși 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 28 de zile calendaristice acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege;

În cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii;

După expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, în cazul în care starea sănătății persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune;

2. În data de 29 Iulie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 795/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea a intrat în vigoare în 1 August 2021.

Cele mai importante prevederi:

Devine permisă participarea la spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau a altor evenimente culturale, desfășurate în aer liber pentru persoanele care: a) sunt vaccinate împotriva virusului Sars-Cov-2 cu cel puțin 10 zile înaintea desfășurării evenimentului; b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore sau; d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

Competițiile sportive se pot desfășura, atât în spații închise cât și în cele deschise, cu participarea spectatorilor în proporție de până la 50% din capacitatea spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

Se permite organizarea de evenimente private cu un număr de participanți de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori;

Se permite organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 500 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ / localitate este mai mică sau egală cu 2 / 1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ / localitate este mai mare de 2 / 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3 / 1.000 de locuitori și cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
 2. dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
 3. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
 4. dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;
 5. aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

3. În data de 27 Iulie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 a fost publicată Hotărârea nr. 51/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România.

Hotărârea a intrat în vigoare în 27 Iulie 2021.

Cele mai importante prevederi:

Se extind categoriile de persoane străine sau apatrizi exceptate de la măsura carantinării pentru o perioadă de 14 zile, prin includerea celor care sosesc în România din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană și care se află într-una din următoarele categorii:

 • copii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 • copii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

Se extind categoriile de persoane care sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din țările / teritoriile de risc epidemiologic ridicat (Zona Galbenă, Zona Roșie, Marea Britanie, Brazilia, Nepal, Africa de Sud și India) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, prin includerea următoarelor categorii de persoane:

 • copii cu vârsta mai mică sau egală cu 6 ani, fără a fi necesară prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
 • copii cu vârsta mai mare de 6 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul național.

4. În data de 26 Iulie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 a fost publicată Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Legea a intrat în vigoare în 29 Iulie 2021.

Cele mai importante prevederi:

Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

 1. câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul angajaților din sistemul public și privat;
 2. câte o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul elevilor și studenților;
 3. câte o zi de permisie, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, în cazul cadrelor militare în activitate și al soldaților și gradaților profesioniști.

Prin excepție, aceste drepturi nu sunt acordate în situația în care persoanele sunt vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului.

De aceste drepturi beneficiază și unul dintre părinți sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum și al persoanei cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, pentru ziua vaccinării;

Drepturile prevăzute de această lege se acordă numai pe baza adeverinței de vaccinare. În situația în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, se instituie obligația de a depune adeverința în prima zi lucrătoare după vaccinare. În cazul părinților care solicită zi liberă, pe lângă adeverința de vaccinare este necesară și depunerea unei declarații pe proprie răspundere din partea celuilalt părinte din care să rezulte că aceasta din urmă nu a solicitat și nici nu va solicita acordarea de zile libere pentru însoțirea copilului sau al persoanei cu dizabilități la vaccinare.

5. În data de 26 Iulie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 a fost publicată OUG nr. 82/2021 pentru completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 26 Iulie 2021.

Cele mai importante prevederi:

Dacă documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea / redobândirea cetățeniei române sunt întocmite sau legalizate de o autoritate străină / agent public străin vor fi luate în considerare numai dacă sunt apostilate de autoritățile din statul respectiv sau, după caz, supralegalizate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat ori de către Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru certificarea autenticității semnăturilor și sigiliului;

Aceste prevederi se aplică și cererilor pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române, înregistrate până la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe și care se află în curs de soluționare la această dată, atunci când există elemente care nasc îndoieli cu privire la autenticitatea actelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române.

Comunicarea către solicitanți a actelor și a corespondenței Autorității Naționale pentru Cetățenie, inclusiv a ordinelor emise de Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie se va putea realiza și prin intermediul poștei electronice, la adresa transmisă de solicitant. În acest caz, Actele și corespondența Autorității Naționale pentru Cetățenie se consideră comunicate la momentul la care s-a primit mesajul din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta. Mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare.