Noutăți legislative 25 Ianuarie – 7 Februarie 2021

1. În data de 5 Februarie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 19 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020.

Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare în 5 Februarie.

Cele mai importante prevederi ale aceste Hotărâri de Guvern sunt:

Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor (capital, dobânzi și comisioane) acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. f) din O.U.G. nr. 37/2020, se stabilește conform opțiunii debitorului și este cuprinsă între minimum o lună și maximum nouă luni. Perioada maximă de nouă luni include și perioada suspendării efective a obligațiilor de plată în temeiul moratoriului legislativ prevăzut în O.U.G. nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, și / sau perioadele de suspendare acordate în cadrul moratoriilor non-legislative.

Suspendarea obligației de rambursare poate fi solicitată numai de acei debitori persoane fizice care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. au contractat credite până la data de 30 martie 2020 inclusiv;
 2. data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei solicitării suspendării obligațiilor de plată;
 3. nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
 4. nu înregistrează restanțe la data solicitării suspendării obligației de plată.
 5. veniturile au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia de COVID-19;
 6. au transmis solicitarea către creditor până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului, se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării complete.

Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar.

2. În data de 5 Februarie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122, a fost publicat Ordinul Ministrului Educației nr. 3235/93/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Ordinul a intrat în vigoare în 5 Februarie 2021.

Cele mai importante prevederi ale Ordinului sunt:

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori se instituie următoarele scenarii:

 1. Scenariul 1participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție – acest scenariu se aplică în situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori;
 2. Scenariul 2 – a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor protecție; b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu – acest scenariu se aplică în situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
 3. Scenariul 3 – a) Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar; b) Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu – acest scenariu se aplică în situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea cursurilor în unitățile de învățământ universitar, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori se instituie următoarele scenarii:

 1. Scenariul 1 – participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
 2. Scenariul 2 – participare în sistem mixt – prezență fizică și online, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice, conform procedurilor proprii fiecărei universități;
 3. Scenariul 3 – participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online

Opțiunea pentru scenariul aplicabil se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ / consiliul de conducere al Facultății, după consultarea senatului Universității și se transmite Inspectoratului Școlar Județean și a Direcției de Sănătate Publică Județeană, care va solicita aprobarea din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Pentru pregătirea unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

 1. organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minimum 1 metru. În situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului școlar;
 2. stabilirea circuitelor funcționale;
 3. organizarea spațiilor de recreere;
 4. evaluarea necesarului de resurse umane;
 5. asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție;
 6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi/studenți și personal.

Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ aflat în grupa de risc (e.g. vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) poate desfășura activități didactice în sistem online numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant.

Preșcolarii / elevii care fac parte dintr-o grupă de risc (e.g. cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune / autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice) cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar / conexe se dispune în următoarele situații:

 1. la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar, caz în care se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile;
 2. la apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea contactelor acestuia, intrarea în carantină a contactelor fiind lăsată la latitudinea conducerii unității de învățământ;
 3. la apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile.