Noutăți legislative 25-30 mai 2020

1. La data de 29 mai 2020 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
(M.O. Partea I, nr. 455 din 29 mai 2020)

Prin Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 au fost reglementate măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc pe durata stării de alertă.

Principalele modificări aduse de Hotărârea Guvernului nr. 434/2020:
Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării.

Persoanele pot circula liber fără a mai fi necesar să dețină legitimație de servici, adeverință eliberată de angajator sau declarație pe propria răspundere completată în prealabil.

Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România.

Se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport feroviari din și către România.

Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite.

2. La data de 29 mai 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (M.O. Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020)

Prevederi importante:
Începând cu data de 1 iunie 2020 angajatorii pot beneficia, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Acest drept este recunoscut:
– angajatorilor ai căror angajați au beneficiat de indemnizație conform prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, sau

– angajatorilor ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, și care nu au beneficiat pe perioada stării de urgență sau alertă de indemnizație conform OUG 30/2020.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

Dispozițiile legale se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizația prevăzută de OUG 30/2020, fie le-au fost suspendate contractele de muncă ca urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

În vederea decontării acestor sume, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților. Începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, angajatorii trebuie să depună prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a acestor sume se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

3. La data de 30.05.2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 966/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru ativități de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică (MOF, Pratea I, nr. 461 din 30 mai 2020)

Principalele prevederi ale Normei aprobate prin Ordinul nr. 966/2020:
Începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică.

Anterior reluării activității, operatorii economici din sectorul alimentației publice trebuie să se conformeze obligațiilor legale insituite prin Normă, dintre care amintim următoarele:
– întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcțional de la depozitarea alimentelor și până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă, precum și desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;

– existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică;

– asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt insituite în sarcina operatorilor economici din sectorul alimentației publice și o serie de obligații privind protecția clienților în spațiile în care aceștia au acces, cum ar fi:
– la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terasă) se va face un triaj observațional al clienților (accesul clienților cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis;

– se va interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosință;

– se interzice consumul de produse în picioare, pentru a minimiza circulația clienților în interiorul terasei;

– ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire între clienții localului;
se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască și mănuși; mănușile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;