Noutăți legislative 24-30 Octombrie 2022

1. La data de 28.10.2022 a intrat în vigoare OUG nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Articolul unic al acestui act normativ prevede modificarea articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014.

Conform noii reglementări art. 17 va avea următorul conținut:

(1) Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile prezentei ordonanţe.

(3) Noul aviz de angajare se eliberează aceluiaşi angajator fără îndeplinirea anumitor condiţii generale – cele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) şi f) şi, după caz, fără îndeplinirea anumitor condiţii speciale – cele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) sau la art. 9 alin. (2) lit. a).

(4) Noul aviz de angajare se eliberează unui alt angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 şi, după caz, cu îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 sau 9.

(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cu condiţia să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior, ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, document care este depus de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

(6) Prevederile alin. (5) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din iniţiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părţilor ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Pentru eliberarea noului aviz de angajare se depune şi cazierul judiciar al străinului eliberat de autorităţile române.

O parte din condițiile la care alin. (3) citat mai sus face referire sunt:

– angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

– contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit nu a fost epuizat;

– străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român; 

– pe numele străinului nu sunt introduse semnalări în Sistemul informatic naţional de semnalări în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român;

– străinul nu este semnalat de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;

– pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize;

– nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale, etc.

2. La data de 28.10.2022 a intrat în vigoare OUG nr. 147/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, precum şi pentru modificarea OUG nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului.

Începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă a fost înfiinţată Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior.

Pentru realizarea obiectivelor în domeniul atragerii investiţiilor străine, promovării comerţului exterior şi urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea, coordonarea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor din domeniul investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, al comerţului exterior şi al urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;

b) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul promovării investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, al comerţului exterior şi al urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;

c) de reglementare, prin care se asigură iniţierea şi elaborarea cadrului normativ necesar în vederea atragerii investiţiilor străine directe şi de portofoliu, de promovare a comerţului exterior şi pentru asigurarea urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate;

d) de strategie, prin care se asigură iniţierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului în domeniul investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, comerţului exterior şi urmăririi investiţiilor româneşti în străinătate.

În îndeplinirea funcţiilor de mai sus, Agenţia are următoarele atribuţii principale:

a) iniţiază şi coordonează elaborarea politicilor şi strategiilor de promovare a investiţiilor străine în România şi a programelor de acţiune pentru atragerea capitalului străin în economie, colaborând cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu priorităţile şi cu programul de dezvoltare economică a ţării;

b) iniţiază, coordonează şi asigură controlul activităţilor de promovare a investiţiilor străine în România, în vederea amplificării operaţiunilor de stimulare a investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, cu efecte indirecte în dezvoltarea regională şi crearea de noi locuri de muncă;

c) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe şi alte ministere, cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu Uniunea Camerelor de Comerţ Bilaterale din România şi cu alte entităţi cu responsabilităţi în domeniul exporturilor şi investiţiilor străine, în vederea promovării şi susţinerii activităţilor de comerţ exterior şi a intereselor investiţionale ale mediului de afaceri din România;

d) asigură urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.