Noutăți legislative 24-30 Ianuarie 2022

1. În data de 28.01.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Câteva dintre principalele prevederi ale acestei Ordonanțe:

Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile de autovehicule AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv sunt următoarele:

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A2, C, D şi categoria D1;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1;

d) 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere şi mopede.

Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice. Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;

b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;

c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;

d) circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;

e) folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;

f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;

g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;

h) realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;

i) conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte:

  • conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe drumurile publice fără mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente în stare de funcţionare pe timp de noapte ori fără îndeplinirea condiţiilor tehnice minime stabilite prin regulament,
  • conducerea unei biciclete sau a unei trotinete electrice pe autostradă, nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei de trecere la culoarea roşie a semaforului, a semnalelor agentului de cale ferată, la trecerea la nivel cu o cale ferată industrială, semnalizată corespunzător ori a semnalelor, indicaţiilor ori dispoziţiilor poliţistului rutier,
  • nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a interdicţiei privind circulaţia sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, a interdicţiei privind interacţiunea motrică directă cu un alt vehicul aflat în mers ori cu persoane aflate în acesta ori a interdicţiei privind circulaţia în interiorul sau în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescentreflectorizante, stabilite prin regulament,
  • nerespectarea de către conducătorul unei biciclete sau trotinete electrice a obligaţiei de a circula cu viteză redusă, a obligaţiei de a se asigura că nu se apropie un vehicul feroviar sau a obligaţiei de a opri la trecerea la nivel cu calea ferată, stabilite prin regulament.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai și a următoarelor fapte: 

  • neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului;
  • neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
  • nerespectarea regulilor privind depăşirea;
  • adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile.

2. În data de 28.01.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 190/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Potrivit acestui Ordin:

Fişele de izolare şi raportul medical se emit în mod automat de aplicaţia informatică Corona Forms, în cazul persoanelor confirmate cu un rezultat pozitiv, care sunt supuse măsurii de izolare la domiciliu sau în locaţii declarate.

Inspectoratele de poliţie judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc automat fişele de izolare emise de aplicaţia informatică Corona Forms.

Medicii de familie primesc automat fişa de izolare şi raportul medical, emise de aplicaţia informatică Corona Forms, pentru pacienţii de pe listele proprii confirmaţi cu virusul SARS-CoV-2.

Fişa de izolare stă la baza eliberării certificatului de concediu medical, în cazul în care persoana izolată solicită acest document.

3. În data de 28.01.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa nr. 4/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen.

Câteva dintre principalele dispoziții ale acestui act normativ:

Formalităţile stabilite prin dispoziţiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al Uniunii Europene se aplică mutatis mutandis intrării pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile menţionate la art. 337 alin. (1) din Codul fiscal (i.e. insulele Canare, teritoriile franceze, insulele Aland, insulele Anglo-Normande (Channel Islands).

Formalităţile stabilite prin dispoziţiile vamale ale Uniunii Europene cu privire la ieşirea produselor dinspre teritoriul vamal al Uniunii Europene se aplică mutatis mutandis ieşirii de pe teritoriul Uniunii Europene a produselor accizabile care au ca destinaţie unul dintre teritoriile menţionate la art. 337 alin. (1).

Destinatar înregistrat reprezintă persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă din statul membru de destinaţie să primească, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă şi în cadrul activităţii sale, produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize de pe teritoriul unui alt stat membru.

Expeditor certificat reprezintă o persoană fizică sau juridică înregistrată la autoritatea competentă din statul membru de expediţie în scopul de a expedia produse accizabile, în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană, care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru şi care sunt ulterior deplasate către teritoriul altui stat membru.

Expeditor înregistrat reprezintă persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea competentă din statul membru în care are loc importul, exclusiv să expedieze în regim suspensiv de accize produsele accizabile puse în liberă circulaţie în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană şi în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.

Import reprezintă punerea în liberă circulaţie a mărfurilor în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Intrare neregulamentară reprezintă intrarea pe teritoriul Uniunii Europene a unor produse care nu au fost puse în liberă circulaţie în conformitate cu prevederile art. 201 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 şi pentru care a luat naştere o datorie vamală în temeiul art. 79 alin. (1) din regulamentul menţionat sau ar fi luat naştere dacă produsele ar fi fost supuse taxelor vamale.

Regim suspensiv de accize reprezintă un regim fiscal aplicat producerii, transformării, deţinerii, depozitării sau deplasării de produse accizabile, prin care accizele sunt suspendate.

Restituire reprezintă restituirea unor accize care au fost plătite.

Teritoriul unui stat membru reprezintă teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatele, în conformitate cu prevederile art. 349 şi 355 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia teritoriilor terţe.

Orice destinatar certificat are obligaţia de a îndeplini următoarele cerinţe:

a) să garanteze plata accizelor, prin constituirea unei garanţii, care acoperă riscurile inerente neplăţii accizelor care pot apărea pe parcursul deplasării pe teritoriile statelor membre tranzitate şi în România, înaintea expedierii produselor accizabile, în condiţiile prevăzute în normele metodologice;

b) să înscrie în evidenţe produsele accizabile primite, care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru şi care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România, la încheierea deplasării produselor;

c) să plătească accizele exigibile în România în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a încheiat deplasarea produselor;

d) să accepte orice control care permite autorităţii competente să se asigure că produsele au fost efectiv primite şi că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite;

e) să asigure îndeplinirea pe toată durata de funcţionare a condiţiilor prevăzute de dispozițiile Codului Fiscal.

Persoana care intenţionează să expedieze, în cadrul activităţii desfăşurate de respectiva persoană, produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul României şi care apoi sunt deplasate către teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate acolo trebuie să se înregistreze în calitate de expeditor certificat.

Pentru a fi înregistrată ca expeditor certificat, persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca expeditor certificat trebuie să aibă declarat cel puţin un loc din care urmează să expedieze produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul României şi care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul acelui stat membru, pentru care trebuie să facă dovada înregistrării punctului de lucru la oficiul registrului comerţului.

În situaţia în care expedierea produselor accizabile se realizează din mai multe locuri, cererea este însoţită de o declaraţie privind locurile din care urmează a se expedia aceste produse, precum şi de dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului.

Atestatul de expeditor certificat se eliberează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) cererea a fost însoţită de documentele care dovedesc înregistrarea punctului de lucru prevăzut la paragrafele anterioare;

b) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca expeditor certificat nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat, de natura accizelor;

c) persoana care urmează să îşi desfăşoare activitatea ca expeditor certificat deţine un sistem computerizat de evidenţă a stocurilor de produse accizabile şi a produselor accizabile expediate, deja eliberate pentru consum pe teritoriul României şi care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate pe teritoriul acelui stat membru.

Cererea care nu îndeplineşte condiţiile menționate se respinge.