Noutăți legislative 24-30 August 2020

1. În data de 24 August 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 142 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor.

Ordonanța de Urgență nr. 142/2020 a intrat în vigoare în 24 August 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în această Ordonanță de Urgență sunt:

 • Termenul până la care se depune declarația privind beneficiarul real, obligație stabilită în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a fost prelungit până în data de 1 Noiembrie 2020.
 • Tot până în data de 1 Noiembrie 2020, asociațiile și fundațiile care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, au obligația de a completa / reface documentația depusă la dosarul de constituire (e.g. actul constitutiv; statut; dovada sediului și a patrimoniului inițial; copii după actele de identitate ale membrilor; dovada disponibilității denumirii), astfel încât să corespundă cu dispozițiile legale în vigoare.
 • Neîndeplinirea acestor obligații atrage dizolvarea asociației sau fundației, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane fizice / juridice interesate.

2. În data de 25 August 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 691 pentru aprobarea Normelor metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală și / sau pe axe.

Hotărârea Guvernului nr. 691/2020 a intrat în vigoare în 25 August 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în cadrul Hotărârii de Guvern și al normelor metodologice aprobate prin această Hotărâre sunt:

 • Identificarea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală și / sau pe axe se va realiza prin intermediul unor sisteme automate de cântărire (WIM – weigh in motion), care vor fi amplasate pe autostrăzi și pe drumurile naționale încadrate ca drumuri internaționale „E”.
 • Sistemul WIM emite alerte în cazul în care detectează vehicule sau ansambluri de vehicule a căror masă totală și / sau pe axe depășește valorile maxime prevăzute de lege. Aceste alerte vor conține informații privind masa totală și masele pe axe detectate și oferă o imagine a vehiculului sau ansamblului de vehicule din care să poată fi identificat numărul de înmatriculare.
 • Eroarea maximă permisă a sistemelor WIM este de maximum ± 10% pentru masa totală a vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule și de maximum ± 15% pentru masele pe axe.
 • Aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute de lege nu se va face în baza informațiilor cuprinse în alerta sistemului WIM, ci numai în urma controlului prin cântărire efectuat cu sistemele automate de cântărire din dotarea inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R.

3. În data de 25 August 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 145 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

Ordonanța de Urgență nr. 145 a intrat în vigoare în 25 August 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în cadrul Ordonanței de Urgență sunt:

 • Pentru a putea beneficia de restituirea indemnizațiilor plătite asiguraților și care se suportă din Fondul național unic de asigurări de sănătate, solicitantul trebuie să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială își are sediul social sau domiciliul, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanță, exemplarul 2 al certificatul de concediu medical.
 • Durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă se va majora în cazul unor boli speciale, respectiv:
  • un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătății;
  • un an și 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru SIDA și neoplazii, în funcție de stadiul bolii;
  • pe toată perioada de tratament, până la vindecare, pentru tuberculoză.
 • Se extind ipotezele luate în calcul la îndeplinirea condiției stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, fiind incluse și situațiile în care persoanele asigurate au realizat, în temeiul legislației interne a unui stat membru al Uniunii Europene / al Spațiului Economic European / Confederației Elvețiene pentru care sunt incidente prevederile legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, eliberat de instituția competentă la care acestea au fost asigurate anterior.
 • Indemnizațiile de concediu și de asigurări vor putea fi solicitate, pe bază de documente justificative, într-un termen de 40 de zile de la data la care:
  • persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale erau în drept să le solicite;
  • se realizează lichidarea drepturilor salariale aferente unei luni de către angajator, în cazul în care aceste drepturi salariale se obțin în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor;
  • până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, în cazul instituțiilor care administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj.

4. În data de 28 August 2020, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 147 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de învățământ antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirului SARS-CoV-2.

Ordonanța de Urgență nr. 147 a intrat în vigoare în 28 August 2020.

Cele mai importante prevederi cuprinse în cadrul Ordonanței de Urgență sunt:

 • Se instituie posibilitatea părinților de a beneficia de zile libere de la locul de muncă, pentru supravegherea copiiilor lor, în situațiile în care activitățile didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară și unde aceștia sunt înscriși, sunt limitate sau suspendate în baza rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
 • Prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare și utilizarea tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea activităților prevăzute de legea educației naționale.
 • Pot beneficia de măsura zilelor libere următoarele categorii de persoane:
  • părintele care are un copil cu vârsta de până la 12 ani / copil cu dizabilități cu vârsta de până la 26 ani, care să fie înscris în cadrul unei instituții de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară iar celălalt părinte să nu beneficieze la rândul lui de măsura zilelor libere.
  • părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care încasează indemnizația prevăzută de Legea nr. 448/2006, iar celălalt părinte nu beneficiază la rândul lui de măsura zilelor libere.
  • părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap cu asistent personal, care încasează indemnizația prevăzută de Legea nr. 448/2006.
 • Nu vor beneficia de zile libere acele persoane care sunt în concediu pentru creșterea copilului; sunt asistenți personali al unui copilul aflat în întreținere; se află în concediu de plată / concediu de odihnă; au raportul de muncă suspendat în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii; nu realizează venituri salariale sau asimilate, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicutură și piscicultură.
 • Pentru a beneficia de zile libere, părintele trebuie să transmită angajatorului o declarație pe proprie răspundere cu privire la calitatea sa de beneficiar, însoțită de documente medicale justificative (acolo unde este cazul) și de declarația pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu beneficiază la rândul lui de zile libere.
 • Pentru fiecare zi liberă acordată, părinții vor avea dreptul la plata unei indemnizații în valoare de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.
 • Angajatorii au posibilitatea de a solicita decontarea indemnizațiilor pe care sunt obligați să le achite, printr-o cerere adresată agenției pentru ocuparea forței de muncă din județul în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, la care se atașează dovada îndeplinii condițiilor de decontare.
 • Neacordarea zilelor libere de către angajator constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 RON – 2.000 RON pentru fiecare angajat căruia nu i-au fost acordate zile libere.