Noutăți legislative 24-30 Aprilie 2023

1. În data de 24 aprilie 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 342, a fost publicat Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare;

Cele mai importante prevederi ale Normelor metodologice:

Procedura reglementată are ca obiect restituirea următoarelor taxe și dobânzi aferente:

a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141—2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;

c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;

d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;

e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)—d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

Restituirea acestor taxe și dobânzi se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, precum și elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului și datele de identificare ale autovehiculului, respectiv marca, tipul/varianta, numărul de înmatriculare și numărul de identificare, pentru care se solicită restituirea taxelor.

În cazul în care nu s-a efectuat înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate, în cerere se înscrie numărul de înmatriculare al autovehiculului de la momentul plății taxelor. În cazul în care numărul de înmatriculare sau numărul de identificare este necompletat, fiind necunoscut plătitorului de taxă, acesta poate depune cererea fără a-l completa.

În situația achitării taxelor de către societățile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziționat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, numai în condițiile în care contractul de leasing este finalizat.

Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv la 29 iunie 2022, indiferent de momentul la care s-a achitat taxa, iar cererea de restituire se depune în termen de 5 ani de la această dată.

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluționare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispozițiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situațiile prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.

2. În data de 24 aprilie 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 344, a fost publicată Hotărârea nr. 355 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003;

Cele mai importante prevederi:

Hotărârea definește echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație.

Intră în categoria echipamentelor nesupravegheate și dispozitivele prin intermediul cărora se încasează contravaloarea serviciilor în regim de autoservire, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cele prestate în spălătoriile auto și în stațiile automate de spălare articole textile.

Nu sunt considerate echipamente nesupravegheate dispozitivele de tipul automatelor comerciale, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație, care nu sunt dotate constructiv cu o unitate de control.

De asemenea, sunt reglementate caracteristicile tehnice și funționale și configurația ale aparatelor de marcat electronice fiscale dedicate echipamentelor nesupravegheate, precum și funcțiile interzise specifice acestor aparate de marcat.

Memoria fiscală devine activă numai în urma fiscalizării, operaţiune care se execută de către tehnicianul unităţii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal sau anterior, la distribuitor sau unitatea de service acreditată, în baza solicitării scrise a utilizatorului.

3. În data de 26 aprilie 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 351, a fost publicat Ordinul nr. 1355 al ministrului finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8;

Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 și se abrogă Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1267/2022 – Revizia 7.

Principala modificare adusă de noua revizie constă în faptul că este permisă modificarea structurii resurselor financiare prezentate iniţial în documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare cu condiţia ca valoarea totală a acestora să fie cel puţin egală cu diferenţa dintre valoarea proiectului de investiţii şi valoarea ajutorului de stat aprobat.

În acest caz întreprinderea trebuie să prezinte o Notă justificativă referitoare la necesitatea modificării structurii resurselor financiare prezentate inițial în planul de afaceri, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare.

4. În data de 26 aprilie 2023, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 354, a fost publicată OUG nr. 29 pentru modificarea art. 5 din OUG nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Articolul 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2022 se modifică după cum urmează:

Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Cererile de emitere a acordurilor de finanțare ce au ca obiect obținerea subvenției stabilite conform schemei de ajutor de stat, reprezentând contravaloarea costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, se depun la o adresă de e-mail dedicată, publicată pe website-ul Ministerului Energiei, până la data de 1 noiembrie 2022, cele aferente anului 2022 se depun până la data de 31 martie 2023, iar pentru cele aferente fiecăruia dintre anii 2023—2030 termenul-limită de depunere a cererii este data de 31 mai a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat, termenul de depunere fiind un termen de decădere, în sensul art. 2.545 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Adresa de e-mail dedicată se publică pe website-ul Ministerului Energiei în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

La alineatul (5), punctul (ii) va avea următorul cuprins:

„(ii) vor asigura reducerea amprentei de carbon a consumului lor de energie, pe o perioadă de trei ani de la data acordării ajutorului, astfel încât cel puțin 30% din consumul propriu de energie electrică să fie acoperit din surse care nu produc emisii de dioxid de carbon, iar beneficiarii trebuie să justifice contribuția la reducerea amprentei de carbon prin capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile proprii aflate în proximitatea locului de consum, achiziții de energie produsă din surse care nu produc emisii de dioxid de carbon și garanții de origine emise pentru energia consumată;”.