Noutăți legislative 23-29 Noiembrie 2020

1. La data de 25.11.2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1132, Ordonanța de Urgență nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Cele mai importante prevederi:

Ordonanța a fost adoptată în scopul clarificării aspectelor referitoare la cererile prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan, aflate în curs de soluţionare, depuse până la data de 13 octombrie 2020.

Potrivit art. 1 alin. (1) din OUG nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan „Terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul cererilor prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare, înregistrate până la data de 13 octombrie 2020, inclusiv, la autorităţile publice locale din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, se pot înstrăina în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă”.

Cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare şi cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei de către titularul dreptului de preempţiune, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), se soluţionează cu respectarea dreptului de preemţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafaţă mai mare de 30 de hectare, denumită în continuare structura centrală, respectiv direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru terenurile cu o suprafaţă de până la 30 de hectare, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz.

În cazul în care titularii dreptului de preemţiune nu au manifestat, în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, intenţia de cumpărare a terenurilor ce fac obiectul ofertei de vânzare, autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul emite adeverinţa de liberă vânzare, pentru terenurile prevăzute la art. 1 alin. (1).

Documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3), respectiv avizele finale și adeverința de liberă vânzare, se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Încheierea contractelor de vânzare în formă autentică a terenurilor agricole prevăzute la art. 1 se face în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiţii, notarul public solicitând următoarele acte, după caz:

  1. avizele finale emise de structura centrală sau structurile teritoriale;
  2. adeverinţa de liberă vânzare, emisă de autoritatea publică locală din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul;
  3. alte avize.

În ceea ce privește perioada de valabilitate a avizelor și adeverințelor eliberate în condițiile prezentului act normativ, aceasta este limitată până la data de 31.01.2021, dată până la care sunt aplicabile prevederile OUG nr. 203/2020.

2. La data de 25.11.2020 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 1133, Procedura din 2020 de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, emisă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Cele mai importante prevederi:

Procedura are ca scop furnizarea, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor solicitate de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, sau inspectoratele teritoriale de muncă, necesare, potrivit legii, pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

3. La data de 20.11.202 Comitetul Național pentru stiuații de urgență a adoptat Hotărârea nr. 55/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.

Cele mai importante prevederi:

Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.

Astfel, la data publicării hotărârii, țările / zonele cu risc epidemiologic ridicat sunt următoarele: Muntenegru, Polonezia Franceza, Andora, Luxemburg, Austria, San Marino, Elveția, Georgia, Liechtenstein, Slovenia, Cehia, Polonia, Guam, Croatia, Italia, Franța, Portugalia, Armenia, Lituania, Iordania, Macedonia de Nord, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Statele Unite ale Americii, Bosnia si Herzegovina, Danemarca.