Noutăți legislative 23-29 Mai 2022

1. La data de 26 mai 2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 686/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare. (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520).

Cele mai importante prevederi:

Orice anunț de reducere a prețului va indica prețul anterior aplicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare pentru o perioadă determinată, înainte de aplicarea reducerii de preț. Dovada practicării prețului anterior se va face prin documente prezentate de comerciant, în acest sens, la solicitarea personalului împuternicit al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

Prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile înainte de data aplicării reducerii de pret;

În cazul produselor susceptibile de a se deteriora sau a se perima rapid, prețul anterior reprezintă cel mai scăzut preț practicat de vânzător în aceeași suprafață de vânzare în perioada ultimelor 10 zile înainte de data aplicării reducerii de preț;

Nerespectarea prevederilor referitoare la indicarea prețului anterior aplicat de vânzător ca urmare a unui anunț de reducere a prețului, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;

În cazul în care produsul nu a fost expus spre vânzare în perioada ultimelor 30 de zile în structurile care practică vânzări în regim de outlet, prețul anterior îl reprezintă prețul de magazin de fabrică al producătorului sau prețul de catalog, dovedit cu documente din partea producătorului/vânzătorului, din care să rezulte care este prețul cel mai mic;

La aplicarea sancțiunilor sunt avute în vedere următoarele criterii: a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării; b) orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori; c) orice încălcare anterioară săvârșită de comerciant, ce se regăsește în mod obligatoriu în cadrul cazierului comercial; d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de comerciant datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante; e) sancțiunile aplicate comerciantului pentru aceeași încălcare în alte state membre, în cazurile transfrontaliere în care sunt disponibile informații cu privire la astfel de sancțiuni prin mecanismul instituit prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004; f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului;

Sancțiunile indicate în prezenta hotărâre nu exclud aplicarea altor măsuri de remediere aflate la dispoziția consumatorilor în temeiul altor dispoziții legale în vigoare;

2. La data de 26 mai 2022 a intrat în vigoare OUG nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene. (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 521).

Cele mai importante prevederi:

Cuantumul minim al stimulentelor financiare pentru elevii care obțin performanțe la olimpiadele naționale este diferențiat, după cum urmează: a) pentru premiul I — 1.000 de lei; b) pentru premiul al II-lea — 700 de lei; c) pentru premiul al III-lea — 500 de lei; d) pentru mențiuni — 300 de lei.;

Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației;

Pot beneficia de bursa de performanță si elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular;

Autoritățile administrației publice locale pot acorda din bugetele proprii premii pentru elevii care au obținut performanțe deosebite la olimpiade, concursuri și competiții, naționale și internaționale;

Cetățenii ucraineni cu statut de elev în sistemul național de învățământ românesc au dreptul să se înscrie în clasa a IX-a, fără susținerea evaluării naționale, pe locuri speciale și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune/clasă, în conformitate cu prevederile unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educației;

3. La data de 27 mai 2022 a intrat în vigoare OUG nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 526).

Cele mai importante prevederi:

Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență cu rol de verificare și control, agențiile de implementare a proiectelor / responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale / structurile de implementare, precum și beneficiarii sunt obligați, în activitatea lor, să elaboreze și să aplice proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării acestor fonduri, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare;

În activitatea de evaluare, selecție, verificare și aprobare a solicitărilor de sprijin financiar, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență cu rol de verificare și control, agențiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/structurile de implementare au obligația utilizării de reguli și proceduri care să asigure respectarea următoarelor principii:

a) o bună gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;

 b) respectarea principiilor de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu;

c) transparența — punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru acordarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență;

d) prevenirea apariției fraudei și corupției prin identificarea și analiza factorilor de risc și vulnerabilităților;

e) prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese în cursul întregii proceduri de selecție a proiectelor de finanțat;

f) evitarea dublei finanțări — reformele și proiectele de investiții finanțate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pot beneficia de finanțare din partea altor programe și instrumente ale Uniunii Europene, cu condiția ca acest sprijin sa nu acopere aceleași costuri.

Personalul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, al agențiilor de implementare a proiectelor/responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale/structurilor de implementare, personalul autorităților responsabile cu auditul extern, precum și persoanele care desfășoară activități externalizate prin care participă direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/selecție/verificare au obligația de a se abține de la a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii și interesele financiare ale Uniunii Europene;

Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de elaborare ghiduri/evaluare/ selecție/aprobare, după caz, a proiectelor nu pot fi în același timp și solicitanți/beneficiari și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant/beneficiar;

Persoanele fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare/selecție/aprobare a cererilor de finanțare au obligația, pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, să se angajeze în raporturi de muncă sau în raporturi contractuale cu un solicitant pe care l-au verificat;

În cazul identificării unor activități ce pot reprezenta indicii privind corupția și frauda, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, cu rol de verificare și control, inițiază, prin structurile proprii specializate, acțiuni de control;

Nu au dreptul să fie implicate în mod direct în procesul de elaborare ghiduri / evaluare / selecție / aprobare / control, după caz, a cererilor de finanțare, respectiv de verificare / autorizare / plată / control / audit, după caz, a cererilor de transfer/cererilor de transfer de fonduri următoarele persoane: a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau fac parte din consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanți; b) sunt soț/soție, rudă până la gradul al doilea sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre solicitanți; c) se află în raporturi de muncă, în cazul persoanelor fizice, sau în alte raporturi contractuale, în cazul persoanelor juridice, cu solicitantul/beneficiarul pe care îl verifică, cu excepția situației în care solicitantul/beneficiarul este și autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene;