Noutăți legislative 22-28 Mai 2023

1. La data de 23.05. 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 446 Legea nr. 134/2023 pentru aprobarea OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446).

Cele mai importante prevederi:

După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:

 „Art. 9^1 — Creditorul pune la dispoziția consumatorului, pe propriul site web, un simulator care să calculeze DAE aferentă creditului, oricare ar fi suma creditului și perioada de creditare alese de consumator, în limita ofertei creditorului”

 Articolul 17, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 „(2) Comisionul de analiză dosar, comisionul de administrare cont curent, precum și comisionul unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeași sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit, în cadrul aceleiași instituții de credit, pentru credite acordate în aceeași perioadă de timp.”

Astfel, comisionul de administrare cont curent intră, alături de cel pentru analiza dosarului sau cel unic, în lista celor ce trebuie stabilite în sumă fixă.

Articolul 32, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Creditorul transmite oferta sa consumatorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii consumatorului. Consumatorul optează pentru acceptarea/respingerea ofertei în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.”

Astfel, se introduce un termen de răspuns la oferta primită de către consumator. Mai precis, rămâne valabilă regula conform căreia creditorul transmite oferta sa consumatorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii consumatorului, dar consumatorul va trebui să decidă pentru acceptarea ori respingerea ofertei în cel mult 15 zile de la data primirii acesteia.

Articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

”(21) Creditorul oferă, în scris, consumatorului, la cererea acestuia, o simulare pentru fiecare dintre cele 3 opțiuni prevăzute la alin. (2). Creditorul are obligația de a informa consumatorul cu privire la acest drept. O copie a simulării furnizate va fi păstrată de creditor, iar altă copie va fi înmânată consumatorului.”

Articolul 130 punctul 8, litera j) a articolului 712 se modifică și va avea următorul cuprins:

„j) comunicarea cu consumatorul în intervalul orar 20.00— 9.00.”

Astfel,  se va interzice orice tip de comunicare cu consumatorul în intervalul orar 20:00 – 9:00.

2. La data de 25.05.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 459 OUG nr. 42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii nr. 53/2003 — Codul muncii (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459).

Cele mai importante prevederi:

Articolul 229, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul are încadrați mai puțin de 10 salariați.”

Pana în prezent, Codul muncii prevedea faptul că negocierea colectivă la nivel de unitate este obligatorie, cu excepția cazului în care angajatorul avea încadrați mai puțin de 21 de salariați. Prin prezenta ordonanță s-a redus acest numar la 10 salariați.

Articolul 269 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 269.  (1) Cauzele referitoare la conflictele individuale de muncă și conflictele colective de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal.

(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează tribunalului în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă ori, după caz, sediul.

(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanța competentă pentru oricare dintre reclamanți.”

Articolul 152^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 ”(3) Pe durata perioadei prevăzute la alin. (1) salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate

La articolul 271, după alineatul (2) se introduc două noi alienate, alin. (21) și (22), cu următorul cuprins:

 ”(21) Termenul de apel este de 10 zile de la data comunicării hotărârii.”

”(22) Hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului.”

3. La data de 26.05.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial  cu nr. 461 Decizia nr. 25 din 27 martie 2023 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461).

Curtea de Apel Suceava — Secția I civilă a sesizat Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, exclud existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie prin raportare la dispozițiile art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010

ICCJ admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava și în consecință, stabilește că:

 În interpretarea și aplicarea prevederilor art. 82 alin. (1), prin raportare la cele ale art. 79 alin. (1) lit. c) și art. 65 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, nu este exclusă existența unui drept de opțiune între pensia de invaliditate și pensia anticipată parțială la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru această din urmă categorie de pensie.