Noutăți legislative 22-28 August 2022

1. La data de 26.08.2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 2096 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, aferentă Programului operațional Competitivitate 2014—2020, axa prioritară 4 — „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, prioritatea de investiții 13i „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 — „Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19”, acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive”. ( publicat în  Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 838).

Cele mai relevante prevederi:

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a IMM-urilor afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile;

Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență;

Prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

  1. modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
  2. dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente;

Valoarea ajutorului se acordă pe proiect și beneficiar sub formă de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2019;

Granturile pentru investiții prevăzute la art. 6 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2019;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro și o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019;

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului, neafectată de ajutor de stat;

f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate la 31 decembrie 2019;

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;

i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde;

j) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

Beneficiarul trebuie să depună o cerere de finanțare înainte de demararea lucrărilor referitoare la investiții, în caz contrar proiectul nu este eligibil pentru finanțare prin prezenta schema;

Pentru a beneficia de ajutor de stat în baza prezentei scheme, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronica, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:

a) declarație pe propria răspundere a solicitantului privind cumulul ajutoarelor de stat și de minimis obținute;

b) declarație pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019, că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile, că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate sau recuperate, privind încadrarea în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare;

c) declarație pe propria răspundere prin care solicitantul își asumă faptul că utilizarea grantului pentru investiții în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta schemă de ajutor de stat atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat;

d) declarație pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că: (i) nu este rezident în scopuri fiscale sau este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; (ii) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar, (iii) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante; și (iv) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

e) declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor eligibile ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale;

f) alte documente necesare analizei solicitării, prevăzute în cadrul Ghidului solicitantului aferent acțiunii.

2. La data de 26 august 2022 a intrat în vigoare Ordonanța nr. 27 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară. ( publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 839).

Cele mai importante prevederi:

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:

a) sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau sunt înființați în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

b) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;

c) nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepție operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenții și/sau ordine conform prevederilor legale, și respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;

d) reprezentantul legal nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanță de judecată, pentru fapte în legătură cu profesia exercitată;

e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate;

f) nu au beneficiat în ultimii 2 ani fiscali precedenți și în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităților locale, fie din surse europene, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depășească echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro sau de 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost;

g) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, conform prevederilor legale în vigoare;

h) dețin resursele financiare necesare asigurării cofinanțării pentru implementarea proiectului;

i) nu derulează activități în domeniile exceptate de la finanțare în condițiile prezentei scheme.

j) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

Categoriile de activități finanțate de la bugetul de stat în cadrul schemei sunt următoarele:

a) transfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;

b) dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;

c) înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz;

d) înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor;

e) extinderea activităților de reciclare a deșeurilor;

f) crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informaților introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător;

g) realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;

h) reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;

i) modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră – denumite în continuare GES, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;

j) introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;

k) introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul trebuie să transmită Ministerului Economiei următoarele documente:

a) cerere pentru încheierea unui contract de finanțare;

b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii;

c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, pentru solicitanții cu o vechime în activitate mai mare de 1 an;

d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea

e) declarația pe propria răspundere cu privire la orice alt ajutor de minimis primit în precedentele 2 exerciții financiare și în exercițiul financiar în curs;

f) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal solicitantul, în copie;

g) plan de investiții;

h) analiza cu privire la caracterul de circularitate a proiectului propus pentru finanțare; i) opis cu documentele transmise.