Noutăți legislative 21-27 Septembrie 2020

1) La data de 21 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (publicată în M.Of. partea I, nr. 858 din 18.09.2020).

Prin Legea nr. 204/2020 se modifică în mod substanțial responsabilitatea consultanților și supervizorilor în construcții.

Cele mai importante prevederi:

Se introduce un nou articol, articolul 222, cu privire la obligațiile consultanților sau supervizorilor din domeniul construcțiilor :

Art. 222. – Consultanții sau supervizorii din domeniul construcțiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor, obligații care se completează cu prevederile generale și specifice ale contractelor:

a) angajarea de specialiști atestați și/sau autorizați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii/beneficiarii;

b) sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție;

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate, certificat;

d) recepția proiectelor conform temeiului de proiectare și a cerințelor de calitate;

e) participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție;

f) întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție;

g) întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție;

h) respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și/sau executanții.”

Se sporesc responsabilitățile consultanților și ale supervizorilor, la articolul 26 fiind introduse trei noi alineate, cu următorul cuprins:

(6) Consultantul sau supervizorul răspunde solidar cu dirigintele de șantier, conform atribuțiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract.

(7) Specialiștii cu activitate în construcții au dreptul de a practica activitățile pentru care au fost atestați și/sau autorizați numai pentru domeniile/subdomeniile și specialitățile pentru care au obținut atestatul și/sau autorizația și numai pe perioada de valabilitate a acestora, pe o durată de 5 ani de la data confirmării/reconfirmării dreptului de practică, în condițiile legii.

(8) Pe durata suspendării dreptului de practică ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a atestatului/autorizației sau ca urmare a suspendării ori anulării certificatului de atestare tehnico-profesională a verificatorului de proiecte/expertului tehnic sau a autorizației responsabilului tehnic cu execuția/dirigintelui de șantier, ca urmare a aplicării sancțiunilor complementare prevăzute de art. 37 alin. (1) și (2), specialistul cu activitate în construcții nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestat/autorizat.”

Se completează sancțiunile prevăzute la articolul 36 și 37. La articolul 36, punctul II, literele c) si k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

c) depășirea de către verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați și diriginții de șantier autorizați a competențelor pe domenii, subdomenii, specialități sau grade profesionale pentru care sunt atestați/autorizați, exercitarea dreptului de practică în afara perioadei de valabilitate și/sau neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare;

k) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 lit. h), la art. 28 lit. a) și c), la art. 222 lit. a)-d) și la art. 31.”

La articolul 37 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) În situația în care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației constată în decursul analizei asupra documentelor aferente dosarului de prelungire a dreptului de practică depuse de către specialiștii atestați că specialistul atestat și-a exercitat dreptul de practică în afara perioadei de valabilitate, dreptul de practică se suspendă de drept pe o perioadă între 3 și 12 luni și se consemnează în registrele publice.”

2) La data de 21 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (publicată în M.Of. partea I, nr. 858 din 18 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliuc, Uricani, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, localitățile Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna din județul Alba, localitățile Victoria și Făgăraș din județul Brașov, localitatea Galați din județul Galați, localitățile Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, localitățile Brazi și Ploiești din județul Prahova, localitățile Iacobeni și Vatra Dornei din județul Suceava, localitățile Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, localitățile Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități.

3) La data de 26 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 208/2020 privind modificarea și completarea mai multor acte normative (publicată în M.Of. partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2020).

Cele mai importante prevederi:

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se modifică, în sensul că declarația privind beneficiarul real se poate da în fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.