Noutăți legislative 21-27 Martie 2022

1. La data de 22.03.2022 a intrat în vigoare sistemul paneuropean de pensii, prin care cetățenii UE vor putea contribui din orice stat membru.

Cele mai importante prevederi:

Comisia Europeană a anunțat că începând cu data de 22 martie 2022 începe să se aplice Regulamentul privind produsul paneuropean de pensii personale (PEPP), care a fost adoptat în anul 2019. Noul sistem de pensii vine în completarea sistemelor de pensii publice și ocupaționale din fiecare țară UE, alături de sistemele de pensii private existente la nivel național.

Potrivit Regulamentului nr. 1238/2019, PEPP este un produs de pensie individuală, la care un participant încheie  un contrat în mod voluntar în vederea pensionării. 

Odată cu aplicarea acestui sistem, persoanele care economisesc pentru pensie vor avea mai multe posibilități de alegere și vor beneficia de avantajele unei concurențe sporite și de o transparență și o flexibilitate mai mari în ceea ce privește opțiunile de produse. Furnizorii de PEPP vor beneficia de o piață unică reală și de o distribuție transfrontalieră facilitată, care le va permite să pună în comun active și să creeze economii de scară.

2. La data de 22.03.2022 s-a adoptat OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (publicată în M.Of. Partea I, nr. 274 din 22.03.2022).

Cele mai importante prevederi:

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică/operatorii de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice va fi: 

  1. maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;
  2. maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh şi 300 KWh inclusiv;
  3. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici.

Preţul final facturat se va aplica şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici și non casnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale va fi: 

  1. maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici;
  2. maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie termică destinată consumului altor clienţi decât cei prevăzuţi la art. 12.

De asemenea, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici, pentru a asigura în perioada respectivă necesarul de consum al clienţilor casnici din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5 la OUG nr. 27/2022.

În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să vândă, cu preţul de 250 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET, pentru a asigura în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 necesarul de consum al acestor clienţi din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale stabilit conform anexei nr. 5 la OUG nr. 27/2022.

3. La data de 24.03.2022 s-a adoptat Ordinul nr. 434/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale” (publicat în M.Of. Partea I, nr. 285 din 24.03.2022).

Principalele prevederi:

Ordinul nr. 434/2022 instituie schemă de ajutor de minimis, prin care se acordă finanţare pentru îmbunătăţirea fondului rezidenţial construit înainte de anul 2000, printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, denumită „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale”, în perioada 2022-2026.

Obiectivul schemei de ajutor vizează sprijinirea întreprinderilor care deţin spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se află, de regulă, la parterul clădirilor rezidenţiale multifamiliale, pentru renovarea integrată/renovarea energetică moderată sau aprofundată a acestora.

Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pentru o întreprindere unică, calculat pe perioada a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).

Finanțarea nerambursabilă, în valoarea de maximum 200.000 de euro, se acordă pentru:
a) renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;
b) renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială;
c) renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.

Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie întreprindere unică;
b) să nu fie în stare de faliment, lichidare, să nu aibă activităţile comerciale suspendate, să nu facă obiectul unui aranjament cu creditorii ori să aibă afacerile conduse de un administrator judiciar;
c) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, precum şi către bugetul local la acordarea ajutorului de minimis;
d) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unei decizii a Consiliului Concurenţei;
e) să îndeplinească orice alte condiţii-cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului aferent;
f) să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;
g) să fie proprietarul/coproprietarul de drept al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi al cotei de proprietate indiviză.