Noutăți legislative 21-27 Iunie 2021

1. În data de 25 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628, a fost publicată Hotărârea de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Hotărârea a intrat în vigoare în 25 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei hotărâri sunt următoarele:

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 [indemnizația de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru] angajatorii sunt obligați să depună o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, la care vor trebui anexate:

 • copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților;
 • declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019;
 • copia contractului colectiv de muncă sau, după caz, dovada informării salariaților, acolo unde nu există organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă;
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație;
 • copie a documentelor de plată a salariilor, cu evidențierea plății indemnizației.

Vor fi considerate situații în care condițiile pentru aplicarea indemnizației sunt îndeplinite următoarele:

 • cazul profesioniștilor prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Codul civil precum și al persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, prin înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare din anul 2019, indiferent de valoarea acesteia;
 • în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă potrivit Legii nr. 1/2005 prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperație;

Pentru a beneficia de indemnizație, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, o cerere însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de acordare a indemnizației.

2. În data de 25 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628, a fost publicată Hotărârea de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 Iunie 2021, precum și pentru stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea a intrat în vigoare în 25 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei hotărâri sunt următoarele:

Pot participa în calitate de spectatori la evenimente reprezentând competiții sportive în spații deschise și închise:

 • persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;
 • persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Capacitatea maximă admisă pentru organizarea de competiții sportive în spații închise și deschise este de 50% din capacitatea maximă;

Este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in în următoarele condiții:

 • la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
 • dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane;
 • la desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale participă cel mult 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție;
 • pot participa persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • pot participa persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;
 • pot participa persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Se permite organizarea de evenimente private, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, nunți, botezuri, mese festive etc., în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. În județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, numărul participanților nu este limitat la evenimentele organizate în exterior și este limitat la maximul 300 de persoane în interior

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și al hotelurilor, precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitor.

3. În data de 24 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 a fost publicat Ordinul Ministrului Economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1015/2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021.

Ordinul a intrat în vigoare în 24 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestui Ordin sunt următoarele:

Prin acest ordin se modifică procedura de implementare a schemei de ajutoare de stat destinată întreprinderilor din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Pentru accederea la ajutoarele de stat este necesară înscrierea în cadrul schemei de ajutor, care parcurge două etape:

a) etapa 1 de creare profil (utilizator și parolă), unde solicitanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal / împuternicitului, conform cât și datele întreprinderii eligibile. În situația în care un astfel de profil a fost creat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, utilizatorul va folosi contul respectiv.

b) etapa 2, in care solicitanții vor completa formularul electronic de înscriere, vor încărca declarații pe propria răspundere (declarație ajutor de stat, declarație tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), precum și următoarele:

 • copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare;
 • copie după autorizația de funcționare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică;
 • copie după autorizația sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile;
 • copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licență pentru agențiile de turism;
 • raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau raportul de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar;

Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii își vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menținerea activității pentru 6 luni, respectiv 12 luni, își vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019 sau că întreprinderea era în dificultate la 31 decembrie 2019 în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020, că nu este în insolvență și că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat / Consiliul Concurenței.

4. În 24 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 a fost publicat Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 540/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social.

Ordinul a intrat în vigoare în 24 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestui Ordin sunt următoarele:

Se actualizează lista cu activitățile comerciale restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru care comercianții puteau să apeleze la facilitățile economice puse la dispoziție de lege.

Noua listă detaliază în mod explicit activitățile economice restricționate, gradul de restricționare precum și perioada de aplicare a restricțiilor, raportat la fiecare activitate enumerată, începând de la instituirea stării de urgență pe teritoriul României și până la intrarea în vigoare a Ordinului.

5. În 23 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 a fost publicată Legea nr. 167/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Legea a intrat în vigoare în 26 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Se instituie posibilitatea ca proprietarii terenurilor agricole pe care statul, prin Agenția Națională a Îmbunătățirilor Funciare, urmează să realizeze noi amenajări de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, să se constituie în organizații de îmbunătățiri funciare. Această posibilitate revine și altor persoane care dețin drepturi asupra terenurilor, chiar dacă nu sunt proprietari;

În ceea ce privește eliberarea autorizației de construire pentru realizarea și reabilitarea infrastructurii de îmbunătățiri funciar titularii autorizațiilor de exploatare vor publica o notificare privind intenția de a executa lucrările, la sediul primăriei comunei, orașului sau municipiului pe raza căreia/căruia se află terenurile pe care urmează să fie executate lucrările. Această notificare constituie titlu pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire și va fi necesară numai dacă din contractele încheiate de titularii de autorizații pentru exploatare nu cuprind explicit acordul proprietarilor sau nu cuprind datele de identificare ale proprietarilor;

Pentru realizarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, certificatul de urbanism și autorizația de construire se emit fără a fi necesară obținerea avizelor / aprobărilor privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor aferente / adiacente acestei infrastructuri, cu obligația titularului autorizației pentru exploatare de a readuce terenurile la situația anterioară.

6. În 23 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 a fost publicată Legea nr. 168/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii.

Legea a intrat în vigoare în 26 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prestabilit de lege și care este prevăzut în anexa nr. 1 la această Lege;

Plata contribuției de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranșă sau eșalonat, în tranșe lunare, până la data de 31 august 2023. În situația în care la data de 31 august 2023 contribuția de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuat;

7. În 23 Iunie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 a fost publicată Legea nr. 166/2021 privind modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Legea a intrat în vigoare în 26 Iunie 2021.

Cele mai importante prevederi ale acestei Legi sunt următoarele:

Se aprobă acordarea, o singură dată, a unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale furnizorilor publici și privați, care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență;

Stimulentul de risc acordat se plătește din fondul de salarii al furnizorului de servicii sociale, sumele fiind asigurate de la bugetul de stat și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă. Pentru acest stimulent se datorează doar impozit;

Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat necesare pentru plata stimulentului de risc, furnizorul de servicii sociale transmite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, în a cărei rază teritorială își are sediul social, o solicitare de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat la locul de muncă, stabilită prin decizie a conducătorului serviciului social / dispoziție a autorității administrației publice locale;

Termenul în care furnizorii de servicii sociale trebuie să formuleze solicitare de plată a stimulentului de risc este de 60 zile de la data intrării în vigoare a Legii 166.