Noutăți legislative 21-27 Februarie 2022

1. În data de 23.02.2022 s-a republicat în Monitorul Oficial Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

Potrivit acestei legi, statul român asigură protecţia cetăţenilor români cu domiciliul în România care lucrează în străinătate. În acest sens Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare, va depune diligenţele necesare pentru ca, prin intermediul autorităţilor publice sau al organismelor străine competente, să se asigure cetăţenilor români:

a) respectarea, pe durata angajării, a drepturilor prevăzute de legislaţia statului de primire, de acordurile, înţelegerile şi convenţiile bilaterale şi multilaterale la care România şi statul de primire sunt parte, precum şi a clauzelor contractului individual de muncă sau, după caz, documentului echivalent acestuia;

b) aplicarea măsurilor de protecţie a salariaţilor, prevăzute de legislaţia statului respectiv;

c) soluţionarea eventualelor litigii, având ca obiect respectarea drepturilor cetăţenilor români, potrivit legislaţiei statului de primire.

De asemenea, lege reglementează condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate.

Serviciile specializate de plasare a forţei de muncă realizate pe teritoriul României de către un agent de plasare a forţei de muncă în străinătate constau în informarea, consilierea şi medierea cetăţenilor români în vederea angajării acestora în străinătate.

Agenţii de plasare desfăşoară pe teritoriul României activitatea de mediere în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) s-au înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

b) au încheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite într-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislaţiei statului respectiv, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;

c) dispun de spaţiul şi dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

d) au încadrat în muncă personal calificat în domeniul resurselor umane care face dovada experienţei în recrutare de personal;

e) nu au fost condamnaţi definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, incompatibilă cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;

f) nu se află în faliment;

g) nu se află în dizolvare.

2. În data de 25.02.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 9/2022 pentru completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor

Prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022s-a instituit măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România. Din această categorie fac parte persoanele care:

nu prezintă certificatului digital al UE privind COVID-19 sau,

– în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 ori documente compatibile cu aceste certificate nu prezintă dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Articolul 2 al acestei hotărâri stabilește o serie de excepții de la măsura carantinei instituită în condițiile arătate mai sus. Prin Hotărârea nr. 9/2022s-a stabilit că sunt exceptate de la măsura carantinării șipersoanele care sosesc în România din Ucraina, pe căile terestre.