Noutăți legislative 20 Iunie – 10 Iulie 2022

La data de 06.07.2022 a intrat în vigoare Ordinul nr. 467/2022 al Autorității Naționale pentru Protectia Consumatorilor privind aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilirea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. IV din OUG nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor ( publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674).

Cele mai importante prevederi:

Conform art. IV din OUG nr. 58/2022 pentru stabilirea şi aplicarea sancţiunilor privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se constituie, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, o comisie ce are ca scop analizarea documentelor de control şi stabilirea sancţiunii;

În cazul în care, în cadrul unei acțiuni coordonate derulate în conformitate cu mecanismul coordonat de anchetă și de asigurare a respectării legislației în cazul încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, se constată săvârșirea unei fapte contravenționale care se poate încadra la sancțiunea cu amendă raportată la cifra de afaceri, agentul constatator/echipa de control întocmește procesul-verbal de constatare a contravenției în care sunt consemnate toate datele, verificările, prevederile legale încălcate și concluziile acțiunii de control desfășurate, fără a se aplica și sancțiunea principală;

În baza procesului-verbal de constatare a contravenției, agentul constatator/echipa de control întocmește o notă ce se înaintează secretariatului comisiei împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenției, în termen de 24 de ore de la finalizarea acțiunii de control. Comisia de întrunește în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii notei însoțite de procesul-verbal de constatare a contravenție;

Nota conține, dar fără a se limita la acestea, seria și numărul procesului-verbal de constatare a contravenției, datele de identificare ale operatorului economic/profesionistului controlat, descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea gravității și duratei faptei, a impactului produs asupra consumatorilor, după caz, a circumstanțelor agravante sau atenuante, temeiul legal, toate datele și elementele deținute de către structura cu atribuții de control necesare evaluării gravității abaterii respective, precum și o propunere de stabilire și individualizare a amenzii contravenționale;

În procesul de analiză, comisia, prin intermediul secretariatului acesteia, poate solicita date, analize și informații suplimentare atât echipei de control, cât și compartimentelor de specialitate ale Autorității în vederea stabilirii gravității faptei, a duratei și/sau a impactului produs asupra pieței și asupra consumatorilor;

În baza procesului-verbal de constatare a contravenției, a notei și a datelor și informațiilor suplimentare, dacă au fost solicitate, comisia se întrunește în ședință de lucru în vederea analizării tuturor documentelor și a stabilirii și individualizării sancțiunii contravenționale prin emiterea unui raport, care se adoptă cu votul majorității simple, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii procesului-verbal de constatare a contravenției însoțit de nota echipei de control, la secretariatul comisie;

Opinia fiecărui membru al comisiei va fi obligatorie, fiind exclusă varianta abținerii;

Raportul comisiei purtând număr de înregistrare de la secretariatul comisiei va conține, dar fără a se limita la acestea:

1. datele de identificare ale operatorului economic/ profesionistului controlat;

2. descrierea faptei contravenționale săvârșite cu indicarea gravității, datei și a duratei faptei, a impactului produs asupra pieței sau asupra consumatorilor, după caz, precum și seria și numărul procesului-verbal de constatare a contravenției;

3. prezentarea circumstanțelor agravante și/sau atenuante;

4. dispoziția legală încălcată;

5. sancțiunea aplicată;

6. numărul și denumirea statelor membre ai căror consumatori au fost afectați de încălcare;

7.  semnătura membrilor comisiei și a secretariatului acesteia.

Individualizarea sancțiunilor se face în funcție de gravitatea și durata faptei, de impactul produs asupra pieței și a consumatorilor, cu respectarea principiilor eficacității, proporționalității și al efectului descurajator al sancțiunii aplicate;

În evaluarea gravității faptei contravenționale se iau în considerare fără a fi limitative și următoarele criterii exemplificative și orientative, pentru aplicarea de sancțiuni:

a) natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;

b) orice acțiune întreprinsă de profesioniști pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;

c) orice încălcare anterioară săvârșită de profesioniști, ce se regăsește în mod obligatoriu în cazierul comercial al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor;

d) beneficiile financiare dobândite sau pierderile evitate de profesioniști datorită încălcării, dacă sunt disponibile datele relevante;

e) sancțiunile aplicate profesioniștilor pentru aceeași încălcare în alte state membre ale Uniunii Europene în cazurile transfrontaliere;

f) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanțelor cazului;

În vederea verificării dacă măsurile stabilite de instanța de judecată prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă au fost duse la îndeplinire de către profesionist, în termen de maximum 5 zile, de la comunicarea hotărârii definitive a instanței prin care s-a constatat existența clauzelor abuzive în contract, prin care s-a dispus obligarea profesionistului să elimine clauzele abuzive constatate și s-a aplicat sancțiunea contravențională, consilierul juridic va informa în scris comisarul/echipa de control ce a întocmit procesul-verbal de constatare transmis instanței și le va comunica o copie din exemplarul hotărârii rămase definitive, în vederea verificării de către aceștia a ducerii la îndeplinire de către profesionist a măsurilor stabilite prin hotărârea judecătorească;

După primirea informării din partea consilierului juridic, comisarul/echipa de control ce a întocmit procesul-verbal de constatare, în termen de maximum 5 zile, va efectua demersurile legale de verificare privind ducerea la îndeplinire de către profesionist a măsurilor rămase definitive prin hotărârea judecătorească, stabilind un termen rezonabil de îndeplinire de către profesionist a măsurilor stabilite;