Noutăți legislative 20-26 Septembrie 2021

1. În data de 24 Septembrie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916, a fost publicată OUG nr. 102 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative.

Ordonanța de Urgență a intrat în vigoare în 27 Septembrie 2021.

Printre cele mai importante prevederi ale acestei Ordonanțe de Urgență:

Se constituie Fondul de garantare a asiguraților (Fondul), ca persoană juridică de drept public, în scopul de proteja creditorii de asigurări prin plata de creanțe de asigurări, rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate, în cazul constatării de către ASF a insolvenței unui asigurător;

Deși garantează executarea obligațiilor asumate de asiguratorul intrat în procedura de insolvență, executarea silită pentru titlurile executorii obținute împotriva asigurătorului nu poate fi demarată împotriva Fondului;

Orice persoană care invocă vreun drept de creanță împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliță de asigurare valabilă, între data publicării în Monitorul Oficial a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului și data încetării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului;

Cererea de plată se formulează în scris de către potențialul creditor și se comunică Fondului, direct sau prin mandatar, la sediu sau prin poștă, prin poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului, cu anexarea înscrisurilor justificative, în copie legalizată, din care să rezulte cu exactitate cuantumul sumelor solicitate; dacă cererea de plată privește mai multe dosare de daună sau contracte de asigurare, potențialul creditor de asigurare anexează o evidență conținând datele de identificare și sumele aferente fiecărui dosar de daună / contract de asigurare, precum și orice documente relevante, dacă este cazul;

Dreptul petenților la acțiune contra Fondului pentru plata creanțelor de asigurări, după înregistrarea de către aceștia a cererilor de plată, se prescrie în termen de 5 ani calculați de la data nașterii dreptului, dar nu înainte de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului;

2. În data de 23 Septembrie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1015 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea de Guvern a intrat în vigoare în 23 Septembrie 2021.

Printre cele mai importante prevederi ale acestui act:

În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6 / 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

Măsurile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este permisă în județele / localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3 / 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6 / 1.000 de locuitori numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru:

  • persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  • persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori;

Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

3. În data de 23 Septembrie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 a fost publicat Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1909/856/2021 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Ordinul a intrat în vigoare în 23 Septembrie 2021.

Printre cele mai importante prevederi ale acestui ordin se numără următoarele:

Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinței de la plătitor, cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, a unor tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare, a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, a bolilor infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, precum și în cazul carantinei;

Formularele de certificate de concediu medical în formatul în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31.12.2021.

4. În data de 21 Septembrie 2021, în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 905 a fost publicat Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.898/855/2021 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Ordinul a intrat în vigoare în 21 Septembrie 2021.

Printre cele mai importante prevederi ale acestui ordin se numără următoarele:

În cazul persoanelor care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă pentru aceeași afecțiune, socotite din prima zi de îmbolnăvire, și pentru care este necesară prelungirea concediului medical peste 90 de zile medicii de specialitate nu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii;

Persoanele asigurate care beneficiază de concediu medical pentru carantină completează o declarație pe propria răspundere, care se depune la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, care se păstrează de către aceștia și se prezintă organelor de control.