Noutati legislative 20-23 Martie 2023

1. La data de 22 martie 2023 a intrat în vigoare Ordinul nr. 784/2023 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 (publicată în M.Of. partea I, nr. 236 din 22.03.2023).

Cele mai importante prevederi:

Ordinul nr. 784/2023 a aprobat Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 și a modificat regulile Programului Rabla Clasic.

Astfel, conform Ordinului nr. 784/2023, cuantumul primei de casare va fi de:

a) 7.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;

b) 7.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;

c) 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.

De asemenea, la prima de casare se vor putea adăuga următoarele ecobonusuri, după cum urmează:

a) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2 /km în sistem WLTP;

b) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

c) 3.000 lei se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

d) 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;

e) 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2 /km în sistem WMTC.

În situaţia în care sistemul de propulsie al autovehiculului nou îndeplineşte mai multe dintre caracteristicile prevăzute mai sus, ecobonusurile se pot cumula.

Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi data de 25 noiembrie, iar retragerea sau anularea notei de înscriere atrage excluderea cedentului, a autovehiculului uzat şi a solicitantului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestora în cadrul aceleiaşi sesiuni

Solicitantul poate beneficia de cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri) la momentul depunerii dosarului de acceptare, cumulat cu valoarea alocării financiare solicitate.

2. La data de 1 aprilie va intra în vigoare Ordinul nr. 14/2023 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale (publicat în M.Of. partea I, nr. 225 din 20 martie 2023).

Cele mai importante prevederi:

Ordinul nr. 14/2023 introduce posibilitatea eșalonării la plată a facturii, la cererea consumatorului, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți. De asemenea, dacă emiterea facturii se realizează cu întârziere, la cerere consumatorului final, furnizorul este obligat să permită eșalonarea la plată a sumei pe o perioadă cel puțin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Clientul final va putea schimba furnizorul și denunța contractul unilateral înainte de ajungerea la termen prin intermediul platformei online POSF. Cu toate acestea, Ordinul precizează că încetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către clientul final nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

De asemenea, conținutul facturilor se va modifica, iar informaţiile prioritare vor fi incluse de către furnizor pe prima şi pe a doua pagină a facturii emise clientului final.

Prima pagină a facturii va cuprinde cel puţin următoarele informaţii prioritare:

a) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi şi o adresă de e-mail/un link către un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;

b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de corespondenţă, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de consum;

c) codul de client atribuit de furnizor;

d) data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;

e) numărul şi data emiterii facturii;

f) data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare;

g) consumul de gaze naturale facturat exprimat în kWh sau MWh;

h) termenul scadent de plată;

i) obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul;

j) dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul;

k) valoarea totală de plată cu TVA;

l) numărul de telefon pus la dispoziţie de operator pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului; pentru clienţii finali care au încheiat un contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, iar acestea nu sunt racordate în conducta/sistemul aceluiaşi operator, această informaţie va fi cuprinsă în factură la detaliile aferente fiecărui loc de consum în parte, iar prima pagină a facturii va include o referinţă cu privire la locul din factură unde pot fi găsite aceste detalii;

m) datele de contact ale punctului unic de contact pus la dispoziţie de furnizor;

n) intervalul de timp în care clientul final poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;

o) modalitatea/modalităţile prin care clientul final poate transmite indexul echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare (linia telefonică dedicată şi gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât şi conţinutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziţia clientului şi alte mijloace de transmitere a indexului, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice);

p) intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare (în cazul clienţilor casnici se va înscrie în mod specific în factură menţiunea «maximum 3 luni»); pentru clienţii finali care au încheiat un contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, această informaţie va fi cuprinsă în factură la detaliile aferente fiecărui loc de consum în parte, iar prima pagină a facturii va include o referinţă cu privire la locul din factură unde pot fi găsite aceste detalii.

A doua pagină a facturii reprezintă detaliile facturii şi va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale acestora;

b) codul locului de consum atribuit de operator – CLC, cu respectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (7);

c) seria contorului;

d) indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum;

e) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare;

f) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare;

g) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat;

h) modalitatea de conversie a cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în kWh/MWh;

i) perioada/data stabilită de operator în care acesta efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare;

j) preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

k) defalcarea componentelor incluse în preţul de furnizare a gazelor naturale, cu precizarea tipului preţului gazelor naturale şi a componentelor care sunt reglementate, sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

l) valoarea unitară a TVA, a accizei şi a altor impozite, comisioane, taxe şi contribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, după caz;

m) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat.

În situaţia în care clientul final nu achită o factură în termenul scadent, factura/facturile ulterioară/ulterioare trebuie să cuprindă informaţii privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii şi semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură.

Referitor la soluţionarea de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta va avea obligaţia de a analiza plângerea clientului final referitoare la factura emisă, transmisă în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, indiferent dacă factura a fost sau nu achitată. Ulterior, furnizorul este obligat să transmită clientului final rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE.

În situaţia în care soluţionarea plângerii implică verificarea datelor de măsurare a consumului, la data transmiterii către operator a solicitării de verificare a datelor contestate, furnizorul înştiinţează clientul final asupra acestui aspect. Comunicarea informaţiilor între furnizor, operator şi client se realizează cu respectarea termenelor prevăzute în standardele de performanţă aprobate de ANRE şi prin mijloacele de comunicare convenite între aceştia.

În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la operator, că respectiva plângere nu este întemeiată, comunică clientului final acest lucru, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE, iar clientul final are obligaţia să efectueze plata facturii în termenul prevăzut în contractul de furnizare sau, în situaţia în care rezultatul analizei este comunicat ulterior termenului de plată, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării, urmând ca eventualele dobânzi penalizatoare să fie calculate conform prevederilor contractuale.

În cazul în care clientul final contestă corectitudinea facturii, furnizorul are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu gaze naturale doar după comunicarea către client a rezultatului verificării plângerii, dacă în urma verificării a rezultat că factura emisă este corectă şi dacă factura nu a fost achitată, cu respectarea prevederilor standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE.

În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la operator, că plângerea este întemeiată, iar clientul final nu a achitat factura supusă plângerii, stornează factura respectivă şi emite o nouă factură cu suma corect calculată şi cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Furnizorul comunică clientului rezultatul final în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE.

În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la operator, că plângerea este întemeiată, iar clientul final a achitat factura supusă plângerii, suma achitată fiind mai mare decât cea corect calculată, furnizorul restituie, la cererea clientului, diferenţa dintre suma încasată şi cea calculată ulterior, inclusiv dobânzi penalizatoare calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract pentru neplata la termen de către client a facturilor de gaze naturale, sau compensează diferenţa rezultată în factura următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Dobânzile penalizatoare se calculează pentru perioada dintre data plăţii efectuate de client şi data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat.

În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la operator, că plângerea este întemeiată, iar clientul final a achitat factura supusă plângerii, suma achitată fiind mai mică decât cea corect calculată, stornează factura respectivă şi emite o nouă factură cu suma corect calculată şi cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Furnizorul comunică clientului rezultatul final în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat de ANRE.

Clientul final nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluţionarea plângerii.