Noutăți legislative 2-9 Aprilie 2023

1. La data de 03.04.2023 a fost publicată Legea nr. 75/2023 privind aprobarea OUG nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 276)

Cele mai importante prevederi:

Termenul de depunere a întâmpinării în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și al celor privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică, precum și al celor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului este de 15 zile de la data comunicării de către instanța de judecată a cererii de chemare în judecată către pârât.

Litigiile și cererile care decurg din executarea contractelor administrative și cele care decurg din rezilierea, rezoluțiunea, denunțarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziție publică din motive independente de autoritatea contractantă se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul.

Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor și cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și al celor privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor administrative poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice.

Apelul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă și este soluționat de urgență și cu precădere într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.

Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă, referitoare la executarea contractului, poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Recursul se depune la instanța a cărei hotărâre se atacă. Instanța ierarhic superioară soluționează recursul de urgență și cu precădere într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.

2. La data de 03.04.2023 a fost publicată Metodologia de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 278)

Cele mai importante prevederi:

Prin această metodologie se urmărește evaluarea nivelului de eficienţă, concurenţă şi transparenţă pe piaţă, a prevenirii/descurajării practicilor/comportamentelor anticoncurenţiale şi a celor care pot prejudicia siguranţa în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali.

Obligația de raportare lunară a datelor/informațiilor solicitate de ANRE pentru fundamentarea indicatorilor definiți prin prezenta metodologie revine participanților la PAM pentru activitatea de furnizare de energie electrică către clienți finali.

Raportările lunare specifice PAM sunt transmise de participanții activi în luna de raportare, în format electronic, prin încărcarea formatului prelucrabil pe platforma informatică a ANRE, cu respectarea următoarelor termene:

a) pentru luna ianuarie a fiecărui an, până la data de 15 a lunii;

b) începând cu raportarea lunii februarie a fiecărui an, până la data de 25 a lunii pentru luna de raportare.

Prin derogare de la aceste dispoziții, în primul an de aplicare a metodologiei, termenul-limită de transmitere a datelor lunare pe machetele de monitorizare aferente lunilor de raportare ianuarie 2023, februarie 2023 și martie 2023 este de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a metodologiei.

3. La data de 06.04.2023 a fost publicată OUG nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru modificarea OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 290)

Cele mai importante prevederi:

Contribuabilii au obligația de a constitui garanții în procent de minim 50% din valoarea obligațiilor fiscale restante, pentru a beneficia de eșalonarea la plată de cel mult 5 ani.

Pentru debitorii care nu au în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții și nici nu pot constitui niciun fel de garanție ori cuantumul garanțiilor constituite este mai mic de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale, eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni.

De asemenea, au fost excluse din sfera eșalonării la plată, obligaţiile fiscale reprezentând accize.

A crescut nivelul dobânzii datorate în cazul eșalonării la plată, în formă simplificată, de la 0,01% la 0,02% pentru fiecare zi de întârziere

A fost elimiminat plafonul pentru care contribuabilul nu trebuie să constituie garanții (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice, 10.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice) iar numărul de cereri de modificare/menținere a eșalonării la plată a fost redus de la două la una într-un an calendaristic.

4. La data de 07.04.2023 a fost publicată Legea 84/2023 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 294)

Cele mai importante prevederi:

Articolul 24, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și care nu au fost respectate în mod culpabil, instanța de executare, prin hotărâre dată cu citarea părților, aplică persoanei juridice, autorității sau instituției publice, după caz, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat, iar reclamantului îi acordă penalități, în condițiile art. 906 din Codul de procedură civilă, pentru un termen maximum de 3 luni, socotit de la data comunicării încheierii privind stabilirea amenzii.

Articolul 26 va avea următorul cuprins: ‘’Persoana juridică, autoritatea sau instituția publică se poate îndrepta cu acțiune împotriva celor vinovați de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovați sunt demnitari sau funcționari publici, se aplică reglementările speciale.”