Noutăți legislative 2-8 Octombrie 2023

1. În data de 05.10.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900, a fost publicată Hotărârarea de Guvern nr. 923 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie;

Prin această hotărâre a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2023 perioada de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie.

2. În data de 06.10.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903, a fost publicat Ordinul nr. 2649 al ministrului finanțelor privind modificarea și completarea unor reglementări contabile;

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, se modifică și se completează după cum urmează:

Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, precum și certificatele verzi nu vor mai fi încadrate în categoria altor investiţii deţinute ca imobilizări, ca urmare a abrogării alin. (4) din art. 264.

În planul de conturi general, cuprins la punctul 594, se introduc următoarele conturi:

 • 1496 „Pierderi rezultate din reorganizări de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite” (A);
 • 6121 „Cheltuieli cu redevențele”;
 • 6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune”;
 • 6123 „Cheltuieli cu chiriile”;
 • 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”;
 • 617 „Cheltuieli de management” ;
 • 618 „Cheltuieli de consultanță”.

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate intelectuală care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca activ.

În debitul contului 149 «Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii» se va înregistra și:

 • pierderea rezultată din fuziune, corespunzătoare activului net negativ al societăţii absorbite, preluat, conform legii, de societatea absorbantă (456);

În debitul contului 691 «Cheltuieli cu impozitul pe profit» se înregistrează:

 • valoarea impozitului pe profit (441).

În cazul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal, persoana juridică responsabilă înregistrează în debitul contului 691 «Cheltuieli cu impozitul pe profit» cheltuiala totală cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.

Aceste prevederi se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023.

Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică noile modificări începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024.

3. În data de 6.10.2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904, a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 937 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Cele mai importante modificări:

Ies de sub incidența Legii prevenirii și vor putea fi sancționate la prima abatere următoarele fapte contravenționale:

Din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale:

 • neînmânarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal şi/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;
 • emiterea bonului fiscal conţinând date eronate, altele decât cele prevăzute la lit. c) din OUG, sau fără ca acesta să conţină toate datele necesare;
 • neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţul de atenţionare;
 • Încălcarea anumitor obligații privind consumabilele;
 • Încălcarea anumitor obligații privind funcționarea caselor de marcat.

Din Codul de procedura fiscală:

 • nedepunerea, la termenele prevăzute de lege, a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
 • neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
 • nerespectarea obligației de a da o declarație scrisă, la finalizarea inspecției fiscale, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru control și că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție;
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui A.N.A.F., precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central;
 • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat;
 • nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal;
 • nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu şi de venituri;
 • efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise conform legii, în acest registru;
 • nedepunerea în termen a chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România;
 • nedepunerea în termen a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție de către debitorul care a notificat Fiscul în acest sens pentru a preveni începerea executării silite;
 • nedepunerea la termen a declarațiilor recapitulative privind TVA și depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.

Toate contravențiile prevăzute de OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Din Codul fiscal:

 • depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind impozitele și taxele locale sau nedepunerea declarațiilor de impunere;
 • încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole.

Această hotărâre va intra în vigoare în data de 05 noiembrie 2023.