Noutăți legislative 2-8 Mai 2022

1. La data 6 mai 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 456, Legea nr. 125/2022 pentru completarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Cele mai importante prevederi:

După articolul 18 din OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, a fost introdus un nou articol, articolul 181, cu următorul prevederi:

Perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice în temeiul OUG 44 constituie vechime în specialitate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;

b) este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.

Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

2. La data de 6 mai 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 456, Legea nr. 128/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Cele mai importante prevederi:

Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amanuntul și cu ridicata sau activități de prestări servicii a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 50.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de BNR în ultima zi a anului precedent.

În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, acest prag nu a fost depăşit, persoanele juridice nu mai au obligaţia de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare.

De asemenea, la articolul 1, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:

Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile şi autorităţile publice definite de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuţii, amenzi, dobânzi, penalităţi, penalităţi de întârziere, tarife sau alte obligaţii de plată şi sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligaţia să accepte încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanţă/online.

Sunt exceptate de la această obligaţie entităţile care au punctele de încasare amplasate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice. Aceste entități au obligaţia de a se conforma cerinţelor menţionate la alin. (1) şi (3) în termen de 12 luni de la data la care zona în care sunt amplasate este deservită de reţele de comunicaţii electronice.

3. La data de 6 mai 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 458, OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 din OUG nr. 61/2022 prin prezentul act normativ este reglementat cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii din domeniile agricultură, acvacultură, piscicultură şi industrie alimentară prevăzuţi de prezenta ordonanţă de urgenţă, a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de COVID-19.

Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de această ordonanţă de urgenţă cuprind:

a)microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

b)granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară sau în procent din cifra de afaceri.

În privința microgranturilor acestea au valoarea de 5.000 de euro pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la art. 5 şi se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, iar fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 50.000.000 euro.

Potrivit art. 5 din OUG nr. 61/2022 microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

  • microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă;
  • persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă.

În privința granturilor pentru capital de lucru acestea se acordă în cotă procentuală din cifra de afaceri și sunt destinate IMM-urilor, societăţilor agricole, cooperativelor agricole, grupului de producători, organizaţiilor de producători, cu activitate autorizată într-unul din codurile CAEN REV 2 prevăzute în anexă.

Potrivit art. 11 din OUG nr. 61/2022 valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabileşte astfel:

  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
  • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului poate fi de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 120.000 euro.

Atât sumele acordate cu titlu de microgranturi, cât și cele acordate cu titlu de granturi pentru capital de lucru pot fi folosite pentru susținerea anumitor categorii de cheltuieli făcute după data de 1 februarie 2020 (a se vedea art. 7, respectiv art. 14 din OUG nr. 61/2022).

Regulile de acordare a ajutorului de stat vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru entităţile din domeniul agroalimentar sub formă de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de COVID-19, care va fi supusă aprobării Comisiei Europene şi va fi aprobată prin ordin al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României.