Noutăți legislative 19-25 Iunie 2023

1. În data de 19 iunie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 547, a fost publicat Ordinul nr. 1268 al Ministrului transporturilor și infrastructurii pentru prelungirea valabilității programului de transport interjudețean și a licențelor de traseu;

Cele mai importante modificări:

Art. 1 — Prin derogare de la prevederile art. 55 alin. (11) și (12) din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, programul de transport interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate 2013—2019, prelungit conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 776/2019 pentru prelungirea valabilității Programului de transport interjudețean și a licențelor de traseu până la data de 30 iunie 2023, își menține valabilitatea până la data de 31 decembrie 2023.

Art. 2. — La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. prelungește valabilitatea acestora, cu plata tarifului aferent, până la data de 31 decembrie 2023.

2. În data de 19 iunie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 547, a fost publicat Ordinul nr. 755 pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare „Electric Up”;

Cele mai importante modificări:

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.402/2020 privind aprobarea Ghidului de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice se modifică și se completează după cum urmează:

În anexă, la articolul 8 alineatul (3), după litera î) se introduce o nouă literă, lit. î1), cu următorul cuprins:

î1) Pentru beneficiarii care solicită în mod justificat prelungirea perioadei de implementare prin prezentarea documentelor care să ateste că s-au aflat în una dintre situațiile neimputabile beneficiarilor precum, dar fără a se limita la, întârzierea livrării echipamentelor din cauza blocajelor cauzate de războiul din Ucraina ori întârzierea emiterii de către operatorii de rețea a certificatelor de racordare, autoritatea finanțatoare poate aproba prelungirea perioadei de implementare cu maximum 90 de zile, dar fără a se depăși data de 30.09.2023 și fără a se depăși termenul de maximum 6 (șase) ani cumulat pentru perioadele de implementare și monitorizare.”

În anexă, la articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă sau până la data de 30.09.2023 în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. î1), termene în care Beneficiarul depune certificatul de racordare și încheie toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, emiterea facturii și plata contribuției proprii.”

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3.581/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului „ELECTRIC UP” *) Ordinul ministrului energiei nr. 466/2023 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice , se completează după cum urmează:

În anexă, la articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Pentru beneficiarii care solicită în mod justificat prelungirea perioadei de implementare prevăzute la alin. (3) lit. a) prin prezentarea documentelor care să ateste că s-au aflat în una dintre situațiile neimputabile beneficiarilor precum, dar fără a se limita la, întârzierea livrării echipamentelor din cauza blocajelor cauzate de războiul din Ucraina ori întârzierea emiterii de către operatorii de distribuție a certificatelor de racordare, autoritatea finanțatoare poate aproba prelungirea perioadei de implementare cu maximum 90 de zile, dar fără a se depăși data de 30.09.2023 și fără a se depăși termenul de maximum 6 (șase) ani cumulat pentru perioadele de implementare și monitorizare.”

3. În data de 23 iunie 2023, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 568, a fost publicat Ordinul nr. 1.785/706  al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului pentru modificarea și completarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179/2017.

Cele mai importante modificări:

Procedura de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 3.247/1.179/2017 se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 1, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. B) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 depun la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti următoarele:

f) copia Declaraţiei UE de conformitate[…] referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de joasă tensiune, echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii, după caz, precum şi a Declaraţiei UE de conformitate în cazul taximetrelor;

La articolul 1, după litera i) se introduc trei noi litere, lit. j)—l), cu următorul cuprins:

j) documentația tehnică a protocolului de funcționare utilizat de echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, supus testării, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) din normele metodologice;

k) documentația tehnică a protocolului de comunicație utilizat de perifericele de plată utilizate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) din normele metodologice;

 l) documentația tehnică privind configurația întregului echipament nesupravegheat de tipul automatelor comerciale, format din perifericele de plată și unitatea de control, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. g) din normele metodologice.”