Noutăți legislative 18-31 Iulie 2022

1. În data de 22 iulie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Principalele modificări aduse de Legea nr. 252/2022 vizează calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – reglementat de art. 458 din Codul Fiscal,  și calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice – reglementat de art. 460 din Codul Fiscal.

În ceea ce privește calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, noua lege modifică alin. (4) al art. 458 din Codul Fiscal, astfel:

 „(4) În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul Fiscal, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. 1 a art. 458 asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457.”

În ceea ce privește calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice, noua lege modifică alin. (8) și (9) ale art. 460 din Codul Fiscal, astfel:

„(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2) al art. 460, după caz, asupra valorii impozabile a clădirii.”

„(9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile alin. (8) al art. 460.”

Noua lege se aplică pentru impozitul/taxa pe clădiri datorat/datorată începând cu data de 1 ianuarie 2023.

2. În data de 21 iulie 2022 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 263/2022 pentru modificare Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Principalele modificări aduse de Legea nr. 263/2022:

Pentru proprietarii actuali ai construcţiilor edificate de către fostele cooperative agricole de producţie, de fostele asociaţii economice intercooperatiste, de fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum ori de alte foste entităţi cooperatiste, indiferent de denumirea acestora, comisia judeţeană de fond funciar va emite, la cerere, titluri de proprietate privind constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile aferente acestor construcţii, terenuri având categoria de curţi-construcţii, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) solicitanţii fac dovada proprietăţii asupra construcţiilor;

b) solicitanţii fac dovada înregistrării construcţiei în registrul agricol, cu excepţia persoanelor pentru ale căror construcţii nu există obligaţia legală de înscriere în registrul agricol, precum şi dovada plăţii impozitelor şi taxelor aferente acesteia în conformitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate în favoarea altei persoane.

În cazul terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti edificate anterior datei de 1 ianuarie 1990, precum şi curţii şi grădinii din jurul acestora, proprietarii caselor de locuit, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, sau cei care au dobândit aceste imobile prin acte translative de proprietate pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, cu întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu casa de locuit în registrele agricole sau registrele cadastrale ori sunt înscrise în cartea financiară şi sunt înregistrate în evidenţele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

3. În data de 21 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1286/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia

Potrivit acestui Ordin, verificarea situaţiei fiscale personale se exercită de către:

a) Direcţia generală control venituri persoane fizice din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

b) serviciile de verificări fiscale din cadrul aparatului propriu al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice;

c) structurile de inspecţie fiscală persoane fizice din cadrul unităţilor subordonate direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

4. La data de 27 iulie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din OUG nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin OUG  nr. 22/2022 pentru abrogarea (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 754).

Prin ordonanța 129/2021 a fost stabilit, la alin. (4), că persoanele care intră pe teritoriul României au obligatia de a completa un formular digital, iar, dacă persoanele se prezentau la punctele de trecere a frontierei, fără a avea completat respectivul formular, aveau la dispozitie 24 de ore pentru completarea acestuia. În cazul neîndeplinirii acestei obligații, au fost stabilite sancțiuni de natură contraventională.

Această Ordonanță a fost abrogată prin OUG nr. 22/2022.

Cele mai importante prevederi:

Amenzile contravenționale aplicate în temeiul OUG 129/2021, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează și se scad din evidențele organelor de executare;

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației stabilește, prin ordin al ministrului, procedura de restituire, de către organele fiscale locale;

Sumele de bani achitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând amenzi contravenționale aplicate se restituie la cererea contravenientului depusă la organul fiscal de executare competent în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei.