Noutăți legislative 18-24 Octombrie 2021

1. În data de 22 Octombrie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.130 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărârea a intrat în vigoare în data de 25 Octombrie 2021.

Printre cele mai importante prevederi ale acestei hotărâri de Guvern sunt următoarele:

1. Participarea la activitățile și evenimentele care se pot derula, potrivit legii, pe perioada stării de alertă (e.g. competiții sportive, cinema, spectacole, concerte, festivaluri publice, nunți, botez, conferințe, mitinguri, restaurant, cafenea, sală de sport / fitness, săli de jocuri, piscină interioară, locuri de joacă pentru copii) va fi permisă numai pentru: persoanele vaccinate și pentru care au trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; persoanele care se află între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul Sars-Cov-2.

Prin urmare, la aceste activități nu se va mai putea participa pe baza prezentării rezultatului negativ al unui test RT-PCR sau al unui rezultat negativ al unui test antigen rapid.

2. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis numai următoarelor categorii de persoane:

 • persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 ore;
 • persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Această măsură se aplică și în cazul operatorilor economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.

3. Dovada vaccinării se face prin intermediul certificatului digital al Uniunii Europene privind Covid-19. În cazul persoanelor care provin din state care nu eliberează un astfel de certificat, dovada vaccinării se va face prin intermediul unui document (suport material sau electronic) care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul Sars-Cov-2.

4. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în intervalul orar 22.00 -5.00, cu următoarele excepții:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință / gospodărie și locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. Pentru verificarea acestui motiv, este obligatorieprezentarea legitimației de serviciu / adeverinței eliberate de angajator și a unei declarații pe proprie răspundere;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 3. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției. Dovada se face cu biletul de călătorie sau cu orice document care atestă modalitatea de achitare a călătoriei. Pentru verificarea acestui motiv, este obligatorie prezentarea unei declarații pe proprie răspundere;
 4. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie. Pentru verificarea acestui motiv, este obligatorie prezentarea unei declarații pe proprie răspundere.

De la această măsură sunt exceptate persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada dintre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor (inclusiv hoteluri), precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00. Pot participa numai persoanele vaccinate cu schema completă și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete sau persoanele care se află în intervalul cuprins între a 15-a și a 180-a zi ulterior confirmării infecției cu virusul Sars-Cov-2.

6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și / sau fitness este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Pot participa numai persoanele vaccinate cu schema completă și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete sau persoanele care se află în intervalul cuprins între a 15-a și a 180-a zi ulterior confirmării infecției cu virusul Sars-Cov-2.

7. Instituțiile / autoritățile publice, operatorii economici și profesioniștii au obligația de a-și organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori.

8. Activitatea operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school se suspendă pe o perioadă de 14 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern.

9. La apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii / studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură de către unitatea/instituția de învățământ responsabilă cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

10. Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art. 108—110 din Codul muncii. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe / schimburi / ture care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară.

11. Măsurile și restricțiile prevăzute în această hotărâre de guvern nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul Sars-CoV-2.

2. În data de 22 Octombrie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009, a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2.213/2021 pentru completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022.

Ordinul a intrat în vigoare în 22 Octombrie 2021.

Prin acest ordin s-a stabilit că se prelungește, până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate ar expira până la această dată:

 1. biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
 2. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
 3. recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum și pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive, ce se depun / se transmit la casa de asigurări de sănătate;
 4. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

3. În data de 20 Octombrie 2021, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1001, a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Ordinul a intrat în vigoare în 20 Octombrie 2021.

Prin acest ordin s-au aprobat noile modele ale cererilor, declarațiilor pe proprie răspundere și celorlalte documente necesar a fi depuse de către angajatori pentru a putea beneficia de indemnizația de 75% din salariul de bază al angajatului, în caz de suspendare a contractului de muncă al acestuia din cauza efectelor produse de pandemia Sars-CoV-2.