Noutăți legislative 18-24 Aprilie 2022

La data de 21.04.2022 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 394 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 394).

Această hotărâre are ca obicet instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care au un impact major în economie.

Cele mai relevante prevederi:

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. realizează o investiție inițială în România, în unul dintre următoarele sectoare de activitate:

 • prelucrarea și conservarea cărnii, prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre, fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea și conservarea cartofilor, fabricarea sucurilor de fructe și legume, prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, fabricarea înghețatei, Fabricarea produselor de morărit, Fabricarea amidonului și a produselor din amidon, fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie, fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a altor produse făinoase similare, fabricarea zahărului, fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase, prelucrarea ceaiului și cafelei, fabricarea condimentelor și ingredientelor, fabricarea de mâncăruri preparate, fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice, fabricarea altor produse alimentare,  fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, fabricarea vinurilor din struguri;
 • producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • producția de țesături,  fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte;
 • fabricarea hârtiei și cartonului, fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton, Fabricarea altor articole din hârtie și carton, fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase, fabricarea materialelor plastice în forme primare, fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice, fabricarea produselor farmaceutice de bază, fabricarea preparatelor farmaceutice, fabricarea articolelor din cauciuc, fabricarea articolelor din material plastic,  abricarea sticlei și a articolelor din sticlă, fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos;
 • tăierea, fasonarea și finisarea pietrei , fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale nemetalice, fabricarea de construcții, producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală, producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală),  fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor, fabricarea componentelor electronice,  fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
 • fabricarea echipamentelor de comunicații, fabricarea produselor electronice de larg consum, fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri, fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie, fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice, fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor, fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control al electricității, fabricarea de acumulatori și baterii, fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea, fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
 • fabricarea de echipamente casnice, fabricarea altor echipamente electrice,  fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală, fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală, fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere, fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului și a mașinilor-unelte,  fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci,  producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
 • fabricarea materialului rulant, fabricarea de aeronave și nave spațiale, fabricarea altor echipamente de transport, fabricarea de mobilă, fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice;
 • tratarea și eliminarea deșeurilor;
 • hoteluri și alte facilități de cazare similare;
 • activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
 • activități de servicii în tehnologia informației,  activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, activități de testări și analize tehnice;
 • cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
 • activități de design specializat;
 • activități de asistență spitalicească, activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană,  activități ale centrelor de îngrijire medicală, activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale, activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, alte activități de asistență socială, cu cazare;

3. nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

4. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii; 

5. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare; 

6. nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii; 

7. nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Finanțelor pe website-ul său, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor;

Ministerul Finanțelor verifică și analizează cererea de plată a ajutorului de stat însoțită de documentele justificative în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor;

Proiectele de acord pentru finanțare se aprobă în ordinea în care au fost emise, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu legile bugetare anuale, fără a se depăși bugetul total alocat schemei;

Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021— 2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă.