Noutăți legislative 17-23 Ianuarie 2022

1. La data de 17 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial cu numărul 50, a fost publicat Ordinul 83/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Cele mai importante prevederi:

Potrivit art. 1 din această Ordin se aprobă Normele metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, conform anexei care face parte integrantă din ordin, unitățile sanitare fiind cele care vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului.

Astfel, în situaţia în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiţia respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) şi c), respectiv să nu fie asistent personal al unuia dinntre copii aflați în întreținere sau să nu se afle în concediu de ohihnă/concediu fără plată.

Persoanele care se consideră eligibile pentru acordarea majorării salariale înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, conducerii unităţii sanitare în care sunt încadrate cererea de acordare a majorării salariale, însoţită de o serie de documente.

Pentru efectuarea plăţii majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute anexate, se transmite de către secretariatul unităţii sanitare către structura de specialitate care asigură plata, până la data de 6 a lunii curente.

În cazul personalului detaşat în alte unităţi sanitare, aprobarea acordării majorării se realizează la nivelul unităţii sanitare în care personalul este detaşat, iar plata acesteia se efectuează de către structura de specialitate care asigură plata drepturilor salariale pe perioada detaşării.

2. La data de 19 ianuarie 2022, în Monitorul Oficial cu numărul 58, a fost publicat Ordinul nr. 17/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan.

Cele mai importante prevederi:

Se stabilește un nou tarif pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan:

Clasa terenului agricol12345
Tarif – lei/m24,003,503,002,502,00
Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie – lei/m24,2043,6783,1532,6272,102

Valoarea tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulţind suprafaţa în m2 cu valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie din tabel.

Valoarea tarifului indexat cu coeficientul de inflaţie se aplică până la data de 31 decembrie 2022, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în anul următor.

3. La data de 20 ianuarie 2022 a fost publicată, în Monitorul Oficial cu numărul 61, OUG 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Cele mai importante prevederi:

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.

Beneficiază de aceste prevederi:

  • salariaţii angajatorilor pe durata întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României;
  • salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract este activ pe perioada prevăzută la alin. (1), din care obţine venituri la nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), acesta nu beneficiază de indemnizaţia respectivă.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (2), acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului (modelul cererii urmează a fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I).

Totodată, potrivit art. 6 alin. (1) din OUG nr. 2/2022, în situaţia întreruperii activităţii ori a limitării capacităţii de funcţionare pentru sectorul/domeniul de activitate ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ori suspendării activităţii în baza deciziei direcţiei de sănătate publică ori a hotărârilor consiliului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Consiliului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, beneficiază de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021 următoarele categorii de persoane:

  1. profesionişti prevăzuţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
  2. persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca acestea să nu realizeze în această perioadă venituri din alte surse ori activităţi;
  3. persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, sportivii, antrenorii, medicii, asistenţii medicali, maseurii, kinetoterapeuţii, cercetătorii, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 318/2021, dacă contractul de activitate sportivă a fost suspendat din iniţiativa structurii sportive. Suplimentar, structura sportivă şi persoanele prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.

Indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) şi (2) se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţită de copia documentului de identitate în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).

Totodată, au fost aduse o serie de modificări/completări la OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

A fost introdus un nou articol, articolul 8 cu următorul cuprins: „Debranşarea de la reţea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică şi/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) (clienții casnici) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării aplicării schemei de sprijin”.

Pe perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, emitenţii facturilor de energie şi/sau gaze naturale întocmite cu încălcarea prevederilor art. 1 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 sunt obligaţi, din oficiu, să le refacă în maximum 15 zile de la data emiterii acestora. În cazul facturilor deja emise, termenul de refacere a acestora este de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Până la emiterea noilor facturi cu respectarea dispoziţiilor legale se suspendă executarea de plată a facturilor în curs de recalculare.